Ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.

Energetikos konkurencingumo grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 53738
Skelbimo data: 2022-10-26
Skelbimas galioja iki: 2022-11-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Energetikos konkurencingumo grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,262.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Energetikos sektoriaus konkurencingumo ir konkurencijos energijos išteklių rinkose skatinimo politikos įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Formuoja energetikos politiką skatinančią šalies verslo ir pramonės konkurencingumą; formuoja šalies energetikos politiką dėl priemonių reikalingų konkurencijos tarp energijos išteklių tiekėjų skatinimui, naujų energijos išteklių tiekėjų pritraukimui ir energijos išteklių vartojimo sąlygų gerinimui.
15. Rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius licencijuojamas veiklas, susijusias su energijos išteklių tiekimu, prekyba, kainodaros principais, efektyviu energijos išteklių rinkų funkcionavimu.
16. Analizuoja šalies, Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir kitų užsienio valstybių energijos ir energijos išteklių rinkų raidos tendencijas, energijos išteklių kainodarą, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais.
17. Analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo klausimus, rengia pasiūlymus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su ES teise.
18. Pagal grupės kompetenciją, organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą energetikos sektoriaus konkurencingumo, energijos ir energijos išteklių prekybos ir kitais klausimais.
19. Laikinai nesant grupės vadovo ir vyresniojo patarėjo organizuoja grupės darbą, pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
20.3. studijų kryptis – teisė (arba);
20.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
20.5. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirties sritis – energetikos srityje;
20.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 4 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
23.4. organizuotumas - 4 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. įžvalgumas - 4 lygis;
24.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
24.3. derybų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: +37052196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.