Ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.

Energetikos konkurencingumo grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 52489
Skelbimo data: 2022-07-27
Skelbimas galioja iki: 2022-08-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Energetikos konkurencingumo grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,172.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Energetikos sektoriaus konkurencingumo ir konkurencijos energijos išteklių rinkose skatinimo politikos įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Rengia pasiūlymus dėl energetikos politikos skatinančios šalies ekonomikos konkurencingumą, energijos išteklių rinkų plėtojimo prioritetų ir tikslų, valstybės investicijų reikalingų energetikos sektoriaus transformacijai, šalies gyventojų energetinio skurdo mažinimui.
15. Rengia teisės aktų projektus reikalingus gerinti konkurencines energijos gamybos, prekybos, tiekimo ir vartojimo sąlygas, vartotojų interesų apsaugą, energijos vartojimo sąlygas, vartotojų įgalinimą.
16. Analizuoja šalies, Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir kitų užsienio valstybių energijos ir energijos išteklių rinkų plėtojimo gerąsias praktikas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais.
17. Analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius energijos ir energijos išteklių rinkų plėtojimo politiką, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos, atstovauja nacionalinę poziciją ES darbo grupėse, rengia atitinkamus teisės aktus reikalingus užtikrinti nacionalinės teisės atitiktį ES teisės aktams.
18. Dalyvauja įgyvendinant Energetikos ministerijos prioritetinius projektus kaip projekto komandos narys ar projekto vadovo rolėje, organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą energetikos sektoriaus konkurencingumo, energijos ir energijos išteklių prekybos ir kitais klausimais grupės kompetencijos ribose.
19. Pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais.
20. Laikinai nesant grupės vadovo ir vyresniojo patarėjo organizuoja grupės darbą, siekdamas užtikrinti tinkamą grupei nustatytų uždavinių ir pavestų vykdyti funkcijų vykdymą, paskirsto grupės valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį įvykdymą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
21.3. studijų kryptis – teisė (arba);
21.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
21.5. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirties sritis – energetikos srityje;
21.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
23.2. organizuotumas - 4 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
23.5. komunikacija - 4 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. įžvalgumas - 4 lygis;
24.2. informacijos valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas: +37052196826; +37067286218
El. paštas: meile.vitkauskaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.