Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63436
Skelbimo data: 2020-02-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. O1E-7

(2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. O1E-

redakcija)

DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti ir analizuoti elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, statistinę, ekonominę–finansinę informaciją, vertinti ir analizuoti įmonių pateiktas investicijas ar investicijų planus, teikti pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo, rengti su investicijų derinimu susijusius teisės aktus, nustatyti valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainas, rengti vartotojų ir gamintojų prijungimą prie elektros tinklo reglamentuojančius įgyvendinamuosius teisės aktus ar teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, nagrinėti prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą vadybos, matematikos arba ekonomikos krypties arba inžinerijos ar fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

5.2. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą;

5.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę–finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų;

6.2. kuria duomenų bazes bei analitinius įrankius ar sistemas, siekiant standartizuoti duomenų kaupimo, duomenų analizės procesus, kuriant vieningą sektoriaus reguliuojamų energetikos įmonių priežiūros sistemą investicijų derinimo, reguliuojamų paslaugų teikimo, rinkos priežiūros, finansinių-ekonominių rodiklių kategorijose;

6.3. nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę;

6.4. dalyvauja rengiant investicijų derinimo tvarkos aprašus bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

6.5. rengia ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl Valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainų nustatymo;

6.6. pagal poreikį rengia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų;

6.7. rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;

6.8. pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams;

6.9. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;

6.10. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;

6.11. bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją;

6.12. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

_____________________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)


Informacija apie įstaigą: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Tarybos misija – kurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 213 51 66
El. paštas: info@vert.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.