Eksploatacijos poskyrio Vyriausiasis specialistas (8,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42656
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Eksploatacijos poskyrio Vyriausiasis specialistas (8,0) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 6 d.
įsakymu Nr. 40-227/19


INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS EKSPLOATACIJOS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (IS-EP-3)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbus bei spręsti su tuo susijusius klausimus, teikti siūlymus dėl kelių (gatvių) remonto ir priežiūros poreikio.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.turėti aukštąjį universitetinį technologijų ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestatą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kelių (gatvių) arba inžinerinių tinklų remonto ir priežiūros srityje;
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal savo kompetenciją nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus bei prašymus, rengia į juos atsakymus;
5.2. teikia informaciją Poskyriui priskirtais klausimais, Skyriaus vedėjui bei kitiems suinteresuotiems asmenims;
5.3. Skyriaus vedėjo nurodymu rengia priskirtos miesto dalies gatvių ir kiemų dangos remonto ir eksploatavimo planus;
5.4. organizuoja kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbus;
5.5. kontroliuoja gautų lėšų panaudojimą kelių (gatvių) remontui ir priežiūrai;
5.6. vykdo atliekamų darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus;
5.7. tikrina garantinių objektų būklę ir administruoja šių objektų defektų šalinimą;
5.8. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;
5.9. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
5.10. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
Susipažinau ir sutinku:

___________________________
(parašas)

__________________________
(vardas ir pavardė)

___________________________
(data )
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6812
El. paštas: Eglė Karlonaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, egle.karlonaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.