Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus statybos specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95522
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus statybos specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0,92
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1642,57
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą: Informacija apie įstaigą – interneto svetainėje www.joniskis.lt
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai apie skelbiamą konkursą:
Kanceliarijos skyriaus personalo specialistė
Kristina Šutkienė
Mob. +370 682 10 412, el. p. kristina.sutkiene@joniskis.lt
Pareigybės aprašymas:
EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
STATYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus statybos specialistas (toliau – specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, inžinerijos, matematikos, teisės, fizinių, verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
3.2. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, valstybės tarnybos, viešojo administravimo įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos ir kitus klausimus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;
3.3. gebėti įgyvendinti statybos projektus;
3.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, rengti teisės aktų projektus;
3.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
3.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, teisės aktų projektų rengimo taisykles, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus;
3.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1. siūlo optimalius statybų investicinių projektų parinkimo variantus;
4.2. rengia investicijų projektus, paraiškas ir kitus dokumentus, reikalingus gauti lėšų iš Europos Sąjungos (toliau – ES), valstybės biudžeto ir kitų šaltinių;
4.3. rengia statybos rangos viešųjų pirkimų konkursams reikalingą dokumentaciją, dalyvauja komisijų darbe;
4.4. organizuoja ir rūpinasi, kad būtų parengta numatytų statyti statinių projektinė dokumentacija, pateikia statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus, palaiko ryšius su projektavimo organizacijomis, kad nustatyta tvarka būtų parengtas, suderintas statinio projektas, užsako projekto ekspertizę;
4.5. organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą;
4.6. organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva;
4.7. rūpinasi leidimo statyti statinį gavimu;
4.8. rūpinasi, kad iki statybų rangos sutartyse numatytų terminų būtų finansuojama statyba;
4.9. kontroliuoja, kad statybų rangovai, projektuotojai, techniniai statybų prižiūrėtojai laikytųsi sutartinių įsipareigojimų ir vykdytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymu priskirtas funkcijas;
4.10. organizuoja gamybinius pasitarimus su rangovais, sprendžia statybų metu iškilusias problemas;
4.11. vizuoja su sutarčių įgyvendinimu susijusius dokumentus (atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, sąskaitas faktūras) patvirtindamas, kad nurodyti duomenys yra teisingi;
4.12. nustatyta tvarka užsako nutiestų inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, naujų statinių inventorizaciją;
4.13. organizuoja nustatyta tvarka baigto statyti statinio priėmimą naudoti;
4.14. vykdo įgyvendinto projekto viešinimą;
4.15. planuoja savivaldybės finansinių išteklių poreikį ES, valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų ES fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti;
4.16. teikia pasiūlymus, išvadas atsakingoms institucijoms, rengia sutarčių ir kitų dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais;
4.17. rengia reikiamas ataskaitas pareigybei priskirtais klausimais;
4.18. dalyvauja pagal kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje;
4.19. nagrinėja pagal kompetenciją asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus.
5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėjo, su struktūrinio padalinio veikla susijusius, pavedimus.
___________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 426 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.