Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Ekonominės analizės grupės vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,05 iki 8,5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64683
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Pareigos: Ekonominės analizės grupės vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,05 iki 8,5)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos
pirmininko 2020 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. 1V- 118

EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Ekonominės analizės grupės vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Ekonominės analizės grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto (toliau – darbuotojo) pareigybė reikalinga teikti Konkurencijos tarybai bei Konkurencijos tarybos administracijos struktūriniams padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą ekonominiais klausimais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo taikymo srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis – Grupės kompetencijai priskirtų klausimų ekonominė analizė.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ekonominio darbo patirties;
5.3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
5.4. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
5.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
5.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
5.8. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
5.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
5.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. dalyvauja atliekant Grupės kompetencijai priskirtų klausimų ekonominę analizę ir rengiant išvadas bei pasiūlymus dėl jų;
6.2. ekonominiu aspektu padeda konsultuoti, dalyvauja darbo grupėse su Grupės funkcijomis susijusiais klausimais ir kitaip padeda tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimą atliekantiems darbuotojams;
6.3. padeda atlikti ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų;
6.4. dalyvauja Grupės kompetencijos ribose rengiant informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuojant iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl jų;
6.5. Grupės vadovui pavedus padeda teikti išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;
6.6. Grupės vadovui pavedus dalyvauja atliekant Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas;.
6.7. padeda rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
6.8. Grupės vadovui pavedus pagal savo kompetenciją dalyvauja atstovaujant Grupę Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
6.9. padeda rengti Grupės metinę veiklos ataskaitą;
6.10. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

_____________________Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 5 212-64-92
El. paštas: taryba@kt.gov.lt
Adresas: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.