Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus patarėjas (PA koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42247
Skelbimo data: 2019-09-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus patarėjas (PA koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4-682

EKONOMIKOS PLĖTROS DEPARTAMENTO
INVESTICIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos plėtros departamento (toliau – Departamentas) Investicijų politikos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga stambių investicinių projektų įgyvendinimo užtikrinimui, specialaus Stambių investicijų komiteto, užtikrinančio tarp institucinį bendradarbiavimą, darbo aptarnavimui.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – investicijų politikos formavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos arba verslo ir vadybos ar teisės studijų krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, investicinę aplinką, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo ekonomikos arba vadybos arba teisės srityje patirtį;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
4.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
4.7. mokėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.8. mokėti rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
4.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. nesant Skyriaus vedėjo, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
5.2. rengia stambių projektų sutarčių projektus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5.3. koordinuoja stambių projektų įgyvendinimą, tarpininkauja tarp stambius projektus įgyvendinančių investuotojų ir visų procese dalyvaujančių viešojo administravimo subjektų, vykdo stambių projektų įgyvendinimo priežiūrą;
5.4. sprendžia ar dalyvauja sprendžiant Skyriaus kompetencijai priklausančius valstybės investicijų politikos klausimus, susijusius su stambiais projektais;
5.5. pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus formuojant valstybės investicijų politiką stambių projektų srityje, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
5.6. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei posėdžių protokolinių sprendimų, susijusių su šias pareigas einančio valstybės tarnautojo kompetencija, projektus, teikia išvadas dėl jų;
5.7. Ūkio ministerijos vadovybės ar Skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoja atskirų su šias pareigas einančio valstybės tarnautojo kompetencijomis susijusių investicijų projektų įgyvendinimą;
5.8. pagal šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtą kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat rengia atsakymus į gautus raštus ir laiškus;
5.9. dalyvauja formuojant Lietuvos pozicijas valstybės institucijų ir įstaigų rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams investicijų skatinimo ir plėtros klausimais;
5.10. dalyvauja komisijų, darbo grupių, kuriose nagrinėjami su investiciniais procesais susieti klausimai, veikloje;
5.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.12. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.