Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus vyresnysis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69924
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė „REGITRA“
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė „REGITRA“
Pareigos: Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus vyresnysis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“

EGZAMINAVIMO IR VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

1.3.

I. PAREIGYBĖS PASKIRTIS, VEIKLOS SRITIS IR PAVALDUMAS

1. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus (toliau – Skyrius) kompetenciją įgyvendinti Įmonės vairuotojų egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo valdymo politiką, organizuoti ir koordinuoti procedūrų, kurios užtikrintų su vairuotojų egzaminavimu susijusių funkcijų atlikimą, nustatymą, rengti vairuotojų egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarkas reglamentuojančių dokumentų projektus.

2. Skyriaus vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vadovui.

II. REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI

3. Skyriaus vyresnysis specialistas privalo:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų projektų valdymo arba procesų diegimo patirtį;

3.3. turėti stiprius analitinio, kritinio mąstymo bei planavimo įgūdžius;

3.4. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Įmonės įstatais ir kitais Įmonės veiklą bei vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo bei vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarkas reglamentuojančius teisės aktus;

3.5. mokėti naudotis kompiuterio teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių redaktoriaus, elektroninio pašto programomis, interneto paslaugomis, informacinėmis sistemomis ir registrais;

3.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.7. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;

3.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

3.9. mokėti anglųkalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

III. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus vyresnysis specialistas, siekdamas užtikrinti Skyriui nustatytų tikslų įgyvendinimą, vykdo šiuos:

4.1. uždavinius:

4.1.1. įgyvendina Įmonės vairuotojų egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo valdymo politiką;

4.1.2. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja procedūrų, kurios užtikrintų su vairuotojų egzaminavimu (praktiniu transporto priemonių valdymo įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo patikrinimu), susijusių funkcijų atlikimą, nustatymą, optimaliai išnaudojant Įmonės galimybes bei kokybiškai aptarnaujant klientus;

4.1.3. rengia vairuotojų egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarkas reglamentuojančių dokumentų projektus;

4.1.4. užtikrina, kad vairuotojų egzaminavimą, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimą ir vairuotojo pažymėjimų išdavimą reglamentuojantys teisės aktai būtų taikomi vienodai visuose Įmonės padaliniuose;

4.1.5. tvarko Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenis;

4.1.6. laiku ir kokybiškai atlieka pavedamus darbus;

4.2. ir funkcijas:

4.2.1. analizuoja iš Įmonės filialų bei darbuotojų gaunamą informaciją apie vairuotojų egzaminavimo procedūrose kylančias problemas;

4.2.2. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų pareiškimus ir skundus, tikrina juose nurodytus faktus, rengia atsakymus;

4.2.3. Įmonės padalinių patikrinimų metu pagal Skyriaus kompetenciją vertina vairuotojų egzaminavimo paslaugų vykdymą, teisės vairuoti suteikimo, grąžinimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą, egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarkas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą;

4.2.4. nagrinėja Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių patirtį vairuotojų egzaminavimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo srityse;

4.2.5. rengia ir derina vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarkas reglamentuojančių dokumentų projektus;

4.2.6. aiškina Įmonės darbuotojams bei klientams vairuotojų egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarkas reglamentuojančių teisės aktų taikymą;

4.2.7. teikia Įmonės padaliniams vairuotojų egzaminavimui būtiną metodinę medžiagą;

4.2.8. pagal kompetenciją inicijuoja būtinus viešuosius pirkimus;

4.2.9. pagal kompetenciją dalyvauja Įmonės ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose bei komisijų veikloje;

4.2.10. Įmonės vadovybei pavedus, atstovauja Įmonę valdžios ir valdymo institucijose, kitose šalies bei užsienio organizacijose, darbo grupėse;

4.2.11. teikia Įmonės vadovybei pasiūlymus dėl egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo valdymo politikos tobulinimo;

4.2.12. dalyvauja ruošiant mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planus, mokymo medžiagą, organizuojant Įmonės darbuotojų apmokymą, kvalifikacijos kėlimą ir instruktavimą;

4.2.13. dalyvauja vertinant Įmonės darbuotojų tinkamumą užimti pareigas;

4.2.14. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jam nesant;

4.2.15. pagal kompetenciją vykdo kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir kitus nenuolatinio pobūdžio Įmonės vadovų ir Skyriaus vadovo pavedimus.

IV. TEISĖS

5. Skyriaus vyresnysis specialistas turi teisę:

5.1. naudotis darbe Įmonės teikiamomis darbo priemonėmis, ryšio paslaugomis bei kompiuterine įranga;

5.2. atsisakyti atlikti veiksmus ir vykdyti nurodymus, prieštaraujančius teisės aktų reikalavimams, paaiškinant atsisakymo vykdyti nurodymus motyvus;

5.3. rinkti, kaupti ir saugoti informaciją, susijusią su funkcijų atlikimu;

5.4. pagal kompetenciją naudotis visa darbui reikalinga tvarkomuose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse, archyvuose sukaupta informacija, duomenimis bei Įmonėje esančiais dokumentais;

5.5. gauti Skyriaus darbui reikalingą informaciją, dokumentus ar jų kopijas bei kitokią pagalbą ir paramą iš kitų Įmonės skyrių, padalinių ir darbuotojų;

5.6. pasitelkti Įmonės darbuotojus Skyriaus nuostatuose nurodytiems klausimams, susijusiems su kitų Įmonės padalinių darbuotojų specialiomis žiniomis, spręsti;

5.7. teikti Įmonės vadovybei pasiūlymus Įmonės veiklos, vairuotojų egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo, klientų aptarnavimo Įmonės filialuose tobulinimo, norminių ir teisės aktų rengimo, darbuotojų skatinimo bei nuobaudų skyrimo klausimais;

5.8. kreiptis į Lietuvos bei užsienio šalių kompetentingas institucijas dėl reikalingos informacijos;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauti kitų Įmonės departamentų bei skyrių posėdžiuose, dirbti žinybinėse ir tarpžinybinėse darbo grupėse;

5.10. laiku gauti informaciją apie kitų Įmonės padalinių darbą, numatomus pokyčius ir plėtrą, taip pat laiku gauti informaciją iš kitų Įmonės darbuotojų dėl pareigų vykdymo;

5.11. tikrinti Įmonės padaliniuose vykdomų vairuotojų egzaminavimo, teisės vairuoti motorines transporto priemones grąžinimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo procedūrų pagrįstumą, šias veiklas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;

5.12. kelti savo profesinę kvalifikaciją kursuose, seminaruose, dalyvauti konferencijose ir kituose, su Įmonės veikla susijusiuose, renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

V. ATSAKOMYBĖ

6. Skyriaus vyresnysis specialistas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka:

6.1. už pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, tinkamą vykdymą;

6.2. kokybišką reikiamų dokumentų projektų parengimą ir jų suderinimą, Įmonės vadovų, Skyriaus vadovo pavedimų įvykdymą laiku;

6.3. savarankišką atskirų projektų rezultatų pasiekimą (užduočių vykdymo efektyvumą);

6.4. už tinkamą asmens duomenų ir konfidencialios informacijos tvarkymą.

7. Pasikeitus darbo įstatymams arba darbo pobūdžiui, ši pareiginė instrukcija gali būti papildyta arba pakeista.

Su pareigine instrukcija susipažinau, esu įspėtas (-a) apie atsakomybę ir įsipareigoju vykdyti pareiginės instrukcijos funkcijas.

_____________ _____________

(data) (parašas) (vardas, pavardė)

Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (bruto):

1750-2100 Eur. Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis (iki 20%) už darbuotojo veiklos rezultatus.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 97
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.