Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 58492
Skelbimo data: 2024-03-01
Skelbimas galioja iki: 2024-03-18 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 1,50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2678,10
Darbo vieta (miestas):
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta: Merkinės mstl., Varėnos r. sav.. Informaciją apie įstaigą: https://dnp.lrv.lt/lt/.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. administracinių sprendimų priėmimas.
4. teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Gamtosauginė veikla.
6. Gamtosauginė, gamtotyrinė, kultūros paveldo, prevencinė, švietėjiška, leidybinė veikla, turto valdymo priežiūra, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo koordinavimas, rizikų valdymas..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
9. Prireikus vadovauja įstaigai.
10. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
11. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
13. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
15. Organizuoja projektų, susijusių su įstaigos veikla, įgyvendinimą ir kontroliuoja jų vykdymą..
16. Organizuoja bei vykdo gamtosauginę, gamtotyrinę, švietėjišką, kultūros paveldo, leidybinę veiklą, organizuoja gamtos ir kultūros paveldo tvarkymo projektų rengimą, koordinuoja gamtos ir kultūros tyrimo darbus ir monitoringą..
17. Dalyvauja įstaigos viešųjų pirkimų komisijų darbe, atlieka kitas įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse jam numatytas funkcijas..
18. Koordinuoja, prireikus vykdo įstaigos veiklos plano (programos), ataskaitos, tikslinių bei kitų programų rengimą ir įgyvendinimą..
19. Koordinuoja Biologinės įvairovės, Kraštovaizdžio apsaugos, Lankytojų aptarnavimo skyrių veiklos planavimą ir bendradarbiavimą..
20. Koordinuoja turto valdymo priežiūrą, korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, koordinuoja ir vykdo rizikų valdymą, koordinuoja ir vykdo prevencinę veiklą, vykdo viešųjų ir privačių interesų derinimo įstaigoje priežiūrą..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
21.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
21.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
21.5. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
21.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
arba:
21.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.8. darbo patirties sritis – patirtis kraštovaizdžio ar biologinės įvairovės srityje;
21.9. darbo patirtis srityje – 3 metai;
21.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;
24.2. organizuotumas - 5 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
24.5. komunikacija - 5 lygis.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. strateginis požiūris - 5 lygis;
25.2. veiklos valdymas - 5 lygis;
25.3. lyderystė - 4 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 5 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. veiklos planavimas - 5 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jolanta Gečienė
Telefonas: +37052718906; +37067286311
El. paštas: jolanta.geciene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.