Duomenų apsaugos skyriaus Specialistas (7,5)

Skelbimo nr.: 61314
Skelbimo data: 2019-10-30
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Duomenų apsaugos skyriaus Specialistas (7,5)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 17 d.
įsakymu Nr. 40-429/19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DUOMENŲ APSAUGOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(DAS-3)


I. PAREIGYBĖ

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Duomenų apsaugos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas (242212) yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Administracijos Duomenų apsaugos skyriaus specialisto (toliau – darbuotojas) pareigybė reikalinga padėti Administracijai, Vilniaus miesto savivaldybei ir Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžioms įstaigoms ir įmonėms įgyvendinti esminius Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimus, skatinti darbuotojų informuotumą, didinti duomenų apsaugos kultūrą šiose įmonėse ir įstaigose.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro arba jam prilygintą vienpakopį teisės krypties išsilavinimą;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir viešąjį administravimą;
5.3. būti gerai susipažinusiam su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą;
5.4. išmanyti vidaus ir viešojo administravimo taisykles ir procedūras, suprasti Administracijos ir Savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų duomenų tvarkymo operacijas;
5.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5.6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą;
5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisines išvadas ir rekomendacijas;
5.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, teikti konsultacijas darbuotojams;
5.9. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

III. DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją atlieka duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Savivaldybėje arba Savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir įstaigose ir vykdo Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas funkcijas;
6.2. stebi, renka informaciją, analizuoja kaip Administracija, Savivaldybė ir Savivaldybei pavaldžios įmonės ir įstaigos tvarko asmens duomenis;
6.3. rengia Administracijos duomenų tvarkymo taisykles, procedūras ir kitus dokumentus, susijusius su skyriui nustatytomis funkcijomis;
6.4. kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų prevencijos ar duomenų tvarkymo procedūrų;
6.5. teikia skyriaus vedėjui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priklausančių normatyvinių dokumentų, sprendimų, sutarčių, tvarkų ar taisyklių projektų;
6.6. konsultuoja Administracijos, Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais, rengia rekomendacijas, apibendrinimus;
6.7. atstovauja Administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose duomenų apsaugos klausimais Lietuvoje ir užsienyje;
6.8. padeda įgyvendinti duomenų subjektų teises arba savarankiškai jas įgyvendina;
6.9. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei iškeltus strateginius tikslus;
6.10. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Telefonas: 85 2112593
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.