Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas -9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42575
Skelbimo data: 2019-10-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas -9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. O1E-145

DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO

ENERGINIO EFEKTYVUMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pateiktų prašymų išduoti leidimus ir licencijas veiklai gamtinių dujų ir elektros energetikos, nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų sektoriuose nagrinėjimui ir kontrolei išduodant teisės aktuose numatytus leidimus ir licencijas, pasiūlymų pateikimui Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) dėl leidimų ir licencijų išdavimo, leidimais ir licencijomis reguliuojamos veiklos priežiūrai ir stebėsenai, užtikrinant teisės aktų, reglamentuojančių reguliuojamos veiklos priežiūrą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą, reikalavimų vykdymą, dalyvauti rengiant ir tobulinant teisės aktus bei kitus dokumentus Skyriaus veiklos klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji – gamtinių dujų ir elektros energetikos, nefasuotų naftos produktų, suskystintų naftos dujų ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo sektoriai.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir vykdo leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės) išdavimą, tikrina ūkio subjektų pateiktus dokumentus dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, keitimo, tikslinimo, leidimų dublikatų išdavimo;

5.2. rengia ir nuolat atnaujina informaciją apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas;

5.3. nagrinėja gamtinių dujų, elektros energetikos įmonių prašymus išduoti ar pakeisti atitinkamų licencijuojamų veiklų licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo;

5.4. tikrina ūkio subjektų pateiktas deklaracijas gamtinių dujų ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu;

5.5. rengia ir teikia informaciją apie leidimus ir licencijas, įveda reikiamus duomenis į leidimų informacinę sistemą (LIS);

5.6. vykdo leidimais ir licencijomis reguliuojamą veiklą vykdančių ūkio subjektų stebėseną ir priežiūrą, prireikus organizuoja ir dalyvauja ūkio subjektų patikrinimuose, teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros tobulinimo;

5.7. vykdo pastatų energetinių sistemų energinio efektyvumo didinimo procesus ir nagrinėja galimus Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir jo pagrindu priimtų teisės aktų pažeidimus, atlieka tyrimus ir pažymas kartu su nutarimų projektais teikia Tarybos posėdžiams;

5.8. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

5.9. teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei;

5.10. dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams;

5.11. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinę ataskaitą, metinį veiklos planą, ataskaitą Europos Komisijai, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;

5.12. rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją, konsultuoja ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.13. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;

5.14. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6812
El. paštas: Eglė Karlonaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, egle.karlonaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.