Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42576
Skelbimo data: 2019-10-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. O1E-145

DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ENERGINIO EFEKTYVUMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pateiktų prašymų išduoti leidimus ir licencijas veiklai gamtinių dujų ir elektros energetikos, nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų sektoriuose nagrinėjimui ir kontrolei išduodant teisės aktuose numatytus leidimus ir licencijas, pasiūlymų pateikimui Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) dėl leidimų ir licencijų išdavimo, leidimais ir licencijomis reguliuojamos veiklos priežiūrai ir stebėsenai, užtikrinant teisės aktų reikalavimų vykdymą, teikti pasiūlymus dėl reguliuojamų licencijuojamos ir (ar) leidimais reguliuojamos veiklos priežiūros tobulinimo, dalyvauti rengiant ir tobulinant teisės aktus bei kitus dokumentus Skyriaus veiklos klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji – gamtinių dujų ir elektros energetikos, nefasuotų naftos produktų, suskystintų naftos dujų ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo sektoriai.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. nagrinėja gamtinių dujų, elektros energetikos įmonių prašymus išduoti ar pakeisti atitinkamų licencijuojamų veiklų licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo bei paskelbia informaciją apie licencijas Licencijų informacinėje sistemoje;

5.2. tikrina ūkio subjektų pateiktas deklaracijas gamtinių dujų ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje;

5.3. nagrinėja ūkio subjektų pateiktus prašymus prekybos suskystintomis naftos dujomis ir (ar) prekybos nefasuotais naftos produktais leidimams gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su gamtinių dujų tiekimo leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje;

5.4. dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, mokėjimo tvarką;

5.5. teikia siūlymus Tarybai dėl atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų, reguliuojamos veiklos priežiūros, susijusių su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, įmokų dydžio;

5.6. analizuoja gamtinių dujų, elektros energetikos, naftos produktų ir suskystintų naftos dujų veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę ir audito išvadas bei pagal Tarybos patvirtintą tvarką vertina gamtinių dujų, elektros energetikos licencijuojamą veiklą vykdančių ūkio subjektų finansinį pajėgumą;

5.7. vykdo leidimais ir licencijomis reguliuojamą veiklą vykdančių ūkio subjektų stebėseną ir priežiūrą, prireikus organizuoja ir dalyvauja ūkio subjektų patikrinimuose, teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros tobulinimo;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja gamtinių dujų, elektros energetikos, naftos produktų ir suskystintų naftos dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų veiklų principus, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų;

5.9. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinę ataskaitą, metinį veiklos planą, ataskaitą Europos Komisijai, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;

5.10. rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal Skyriaus kompetenciją;

5.11. formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui;

5.12. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;

5.13. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6812
El. paštas: Eglė Karlonaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, egle.karlonaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.