Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42523
Skelbimo data: 2019-10-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. O1E-18

(2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. O1E-144

redakcija)

DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO

DUJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga gamtinių dujų rinkai prižiūrėti, gamtinių dujų įmonių ūkinei ir finansinei veiklai analizuoti ir kontroliuoti, siekiant nustatyti pagrįstas reguliuojamas kainas, vykdyti ES teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimą, teikti pasiūlymus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) dėl reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų, konkrečių kainų lygio ir derinamų investicijų, dalyvauti tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius gamtinių dujų sektoriaus veiklą bei rengti dokumentus Skyriaus veiklos klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji – gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų sektorius.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (ekonomikos ar vadybos ar verslo bakalauras);

4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį energetikos kainodaros srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas;

5.2. nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų;

5.3. tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą;

5.4. rengia valstybės reguliuojamų kainų centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos ir jos pakeitimo projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti. Tobulina šią metodiką bei kontroliuoja jos taikymą;

5.5. dalyvauja gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų kainų skaičiavimo principus, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

5.6. analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir reguliavimo apskaitos sistemos patikras, audito išvadas, kitus Tarybos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos;

5.7. vykdo energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo veiklos parduodant ir įsigyjant suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį ir suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo priežiūrą;

5.8. vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, 10 metų perdavimo ir skirstymo tinklo plėtros planus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų bei planų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus;

5.9. prireikus dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

5.10. formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų Skyriaus veiklos klausimais tvarkymas;

5.11. dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų ataskaitų Europos Komisijai projektus;

5.12. rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją;

5.13. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;

5.14. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5) 219 68 15
El. paštas: Lina Tribandytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, lina.tribandyte@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.