Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66198
Skelbimo data: 2020-08-21
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Pareigos: Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
pirmininko 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.1V-6
(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
pirmininko 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1V-261
redakcija)


DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ TYRIMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
2. Pareigybės lygis – A (A1), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų laikymosi priežiūrai vykdyti, su tuo susijusiems asmenų pareiškimams ir prašymams nagrinėti, tyrimams atlikti ir kitoms Grupės kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis – dalyvauti Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo draudžiamus susitarimus reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūroje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
5.3. gerai išmanyti Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
5.4. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ir kitus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus konkurencijos teisės srityje;
5.5. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;
5.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
5.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
5.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. dalyvauja nagrinėjant asmenų pareiškimus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo, dalyvauja atliekant šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
6.2. esant pagrindui, dalyvauja teikiant pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo.
6.3. padeda rengti tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
6.4. pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
6.5. dalyvauja atliekant Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
6.6. padeda nagrinėjant ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; esant pagrindui, teikiant Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymo vertinimo;
6.7. Reglamento Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
6.8. dalyvauja atliekant Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, vykdant Grupės kompetencijai priskirtus tyrimus, esant būtinybei, dalyvauja kitų padalinių, kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
6.9. renka, analizuoja, vertina, sistemina, apipavidalina ir teikia Grupei pagal Grupės kompetenciją atliekamiems tyrimams reikalingą informaciją ir siūlymus dėl tyrimų ir kitų klausimų nagrinėjimų eigos;
6.10. Grupės vadovui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų, susijusių su Grupės kompetencija, projektus;
6.11. dalyvauja nagrinėjant ūkio subjektų prašymus pateikti paaiškinimą ar nuomonę dėl susitarimų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Konkurencijos tarybos nutarimuose nustatytoms išimties sąlygoms, konsultuojant asmenis kitais klausimais Grupės kompetencijai priskirtose srityse;
6.12. pagal Grupės kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
6.13. dalyvauja tyrimų darbo grupėse;
6.14. Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
6.15. dalyvauja rengiant Grupės bendrą metinę ataskaitą;
6.16. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
6.17. pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
6.18. Grupės vadovui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
6.19. konsultuoja asmenis Grupės kompetencijos ribose;
6.20. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)


Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,26 iki 10,2.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 5 212-64-92
El. paštas: taryba@kt.gov.lt
Adresas: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.