Sekmadienis, rugpjūčio 09 d.

Direktroriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65818
Skelbimo data: 2020-07-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktroriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 8.65
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Pareigybės aprašymas:

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui vietai užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 1 etato (5,76 – 10,48 koeficiento ribos).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, PowerPoint, internetu ir elektroniniu paštu);
 • žinoti švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, vaikų teisių apsaugos įstatymą, gebėti rengti dokumentus pagal galiojančius teisės aktus;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti, analizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, pagal priskirtą kompetenciją priimti sprendimus bei dirbti komandoje;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, siūlymus ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu;
 • turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis;
 • būti susipažinęs su projektų rengimo, įgyvendinimo principais.

Privalumai:

 • magistro laipsnis;
  • tiksliųjų mokslų atstovas, gebantis naudotis IKT
   • darbo su 14-18 metų amžiaus mokiniais patirtis;
  • žinoti pedagoginio darbo ypatumus (išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, spec. pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas);

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius

dokumentus ir šių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Užpildytą pretendento anketą: asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma

nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės kompetencijos.

Dokumentų teikimas: Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Norint teikti prašymą dalyvauti konkurse į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, prie VATIS prašymų teikimo modulio galima prisijungti dviem būdais:

 1. Valstybės tarnybos portale, skiltyje Darbo skelbimai viešajame sektoriuje > Kiti darbo skelbimai prie reikiamo skelbimo spausti „Pateikti prašymą“.
 2. Tiesiog surinkti adresą https://pm.vataras.lt. Jungiantis bet kuriuo iš šių būdų, reikia pasirinkti paslaugą „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“. Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Funkcijos:

 • stebėti mokytojų pamokas, analizuoti mokymo metodus ir formas;
 • skatinti mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, inicijuoti pedagoginių metodų diegimą;
 • rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;
 • organizuoti Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, gautą informaciją naudoti mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui;
 • analizuoti ir apibendrinti mokyklos pedagogų veiklą;
 • kontroliuoti individualių ir grupinių dienynų tvarkymą (elektroninis dienynas);
 • tikrinti mokinių asmens bylas, saugaus elgesio instruktažus;
 • kuruoti organizuojamų renginių veiklą, palaikyti ryšius su miesto ir savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigomis;
 • koordinuoti mokyklos projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą;
 • teikti mokyklos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo gerinimo klausimais.;
 • bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais;
 • išmanyti Vaiko gerovės komisijos darbą, jos veiklą reglamentuojančius įstatymus ir tvarkas;
 • vykdyti prevencinių programų įgyvendinimą gimnazijoje
 • savarankiškai vykdyti kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;
 • pavaduoti laikinai nesantį mokyklos direktorių (ligos, atostogų, komandiruotės ir k t. atvejais);
 • sudaryti ugdymo tvarkaraštį.
 • pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 846403105
El. paštas:
Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Kretingos g. 23
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.