Direktorius (terminuota darbo sutartis)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69859
Skelbimo data: 2021-04-07
Konkursą inicijuojanti įstaig: Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Direktorius (terminuota darbo sutartis)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Darbo vieta (miestas): Jurbarkas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės mero
2021 m. balandžio 6 d. potvarkiu Nr. P7-94

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) direktoriaus pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų pareigybei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga organizuoti Centro veiklą, vadovauti įstaigos darbuotojams, įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto panaudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, realizuoti šios įstaigos veiklos strategiją ir veiklos planą.
4. Pareigybės pavaldumas – Centro direktorius tiesiogiai pavaldus Jurbarko rajono savivaldybės merui ir atskaitingas Jurbarko rajono savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktorius privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities sporto krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities sporto krypties aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį sporto srityje;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
5.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, suprasti įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
5.6. išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant veiklos planus ir programas;
5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.8. turėti vairuotojo pažymėjimą;
5.9. nustatyta tvarka būti pasitikrinus sveikatą, išklausius higienos žinių ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo programas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja Centro darbą iškeltiems Centro tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms atlikti;
6.2. vadovauja Centro darbuotojams, pasirašo įsakymus, finansinius dokumentus bei kitus lokalinius aktus;
6.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
6.4. organizuoja bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, sporto organizacijomis, kitomis įstaigomis ir užsienio partneriais;
6.5. organizuoja su Centro veikla susijusias apklausas;
6.6. Centro vardu savo kompetencijos ribose sudaro sutartis su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus, priima sprendimus dėl Centro veiklos organizavimo, plėtojimo ir efektyvumo gerinimo, tvirtina įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
6.7. rengia bei vykdo programas, teikia veiklos ataskaitas Jurbarko rajono savivaldybės tarybai bei Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
6.8. teikia Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Centro nuostatų papildymo ir pakeitimo;
6.9. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, organizuoja Centro darbuotojų mokymą, atlieka kitas personalo administravimo funkcijas;
6.10. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, mokymo grupių komplektavimo tvarką, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijas, darbuotojų pareiginius nuostatus, darbo apmokėjimo tvarką, Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio;
6.11. vadovauja įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui bei jų įgyvendinimui;
6.12. rengia rajono kūno kultūros ir sporto veiklų plėtros programos projektą ir savivaldybės tarybai pritarus, ją įgyvendina;
6.13. organizuoja bei dalyvauja vykdant rajono sporto varžybas, atskirų sporto šakų pirmenybes, čempionatus, sporto šventes ir kitus renginius;
6.14. teikia metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais suinteresuotiems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms, organizuojantiems sporto renginius, propaguojantiems kūno kultūrą ir sportą;
6.15. tvirtina pajamų, gautų iš Centro teikiamų paslaugų ir specialiųjų programų išlaidų, sąmatas;
6.16. įgyvendina ir kontroliuoja savalaikį atsiskaitymą su biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, tiekimo organizacijomis;
6.17. sudaro komisijas Centro veiklai organizuoti ir problemoms spręsti;
6.18. rūpinasi Jurbarko rajono gyventojų kūno kultūros ir sporto ugdymu, organizuoja kūno kultūros ir sporto renginius rajone, koordinuoja sportinę veiklą rajone;
6.19. kaupia, sistemina ir apibendrina su Centro veikla susijusią informaciją;
6.20. bendradarbiauja su respublikinėmis sporto šakų federacijomis, sporto draugijomis, bei užsienio sporto organizacijomis, savivaldybės sporto organizacijomis, viešosiomis įstaigomis, seniūnijomis, bendrojo ugdymo įstaigomis;
6.21. užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką Centre;
6.22. organizuoja ir rengia viešuosius pirkimus, atsako už jų tinkamą vykdymą;
6.23. atlieka kitas funkcijas, numatytas Centro nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Centro direktorius atsako už:
7.1. Centro veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų norminių aktų ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų vykdymą;
7.2. administracinę bei ūkinę Centro veiklą, personalo parinkimą bei jo kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms, materialinės bazės kūrimą ir racionalų Centrui priskirto savivaldybės turto naudojimą;
7.3. saugą ir sveikatą darbe, priešgaisrinę saugą, elektrosaugos reikalavimų vykdymą, turto ir aplinkos apsaugą;
7.4. Centrui patvirtintų savivaldybės biudžeto lėšų efektyvų panaudojimą, išlaidų sąmatų sudarymą, neviršijant patvirtintų lėšų sumos, specialiųjų programų lėšų kaupimą, planų vykdymą;
7.5. Centro dokumentų saugojimą ir tvarkymą, statistinių ataskaitų, finansinių ir kitų dokumentų teisingumą;
8. Direktorius privalo laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nurodytų pareigų ir veikdamas atsako už tinkamą pareiginiuose nuostatuose ir Centro nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymą.

______________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 612) 87107
El. paštas: info@jurbarkosportas.lt
Adresas: Vytauto Didžiojo g. 35A, Jurbarkas
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.