Direktorius Pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,73 iki 15,36

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63123
Skelbimo data: 2020-02-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Pareigos: Direktorius Pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,73 iki 15,36
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento (toliau – Departamentas) direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama įstaigų vadovų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A1, pareigybės kodas – 112002.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS), biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, įslaptintos informacijos apsaugą;

3.4. išmanyti KAS valdymo principus ir prioritetus;

3.5. išmanyti šiuolaikinės vadybos metodus ir principus, strateginio planavimo principus, mokėti juos taikyti praktiškai;

3.6. išmanyti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo reikalavimus, gebėti rengti teisės aktų projektus;

3.7. išmanyti finansų ir materialinių išteklių planavimą, logistikos ir aprūpinimo organizavimą;

3.8. turėti gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Departamento veiklą, mokėti paskirstyti užduotis, tinkamai nustatyti Departamento veiklos prioritetus;

3.9. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

3.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI, gauti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, užtikrina Departamento funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

4.2. nustato Departamento veiklos planavimo ir veiklos užduočių apskaitos ir kontrolės tvarką;

4.3. nustatyta tvarka teikia tvirtinti Departamento metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

4.4. vertina teisinio reglamentavimo efektyvumą Departamento veiklos srityse, siekiant užtikrinti efektyvią Departamento veiklą, inicijuoja teisės aktų tobulinimą ar naujų rengimą, dalyvauja rengiant teisės aktus Departamento atsakomybės klausimais;

4.5. rengia ir teikia krašto apsaugos ministrui tvirtinti Departamento nuostatų, struktūros ir pareigybių sąrašo projektus;

4.6. tvirtina Departamento skyrių veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

4.7. leidžia įsakymus, susijusius su Departamento veikla, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

4.8. tvirtina Departamento skyrių nuostatus, personalo pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus, taip pat kitus vidaus administravimo dokumentus;

4.9. priima, perkelia į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento personalą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.10. nustato Departamento personalui pareigines algas ir tarnybinius atlyginimus, priemokas ir kitas pinigines išmokas teisės aktų nustatyta tvarka;

4.11. nustato direktoriaus pavaduotojui ir pavaldiems Departamento skyrių vedėjams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, vertina kasmetinę veiklą, vykdo kitų Departamento darbuotojų veiklos vertinimo procedūras;

4.12. išleidžia atostogų Departamento personalą;

4.13. skatina ir skiria nuobaudas Departamento personalui, teikia Krašto apsaugos ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skatinimo ir apdovanojimo;

4.14. sudaro sąlygas Departamento darbuotojų kvalifikacijai kelti, siunčia juos mokytis, tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje;

4.15. užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą Departamente;

4.16. užtikrina asmens duomenų apsaugą Departamente;

4.17. vykdo korupcijos prevenciją Departamente;

4.18. tvirtina Departamento finansų kontrolės taisykles ir užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų finansų kontrolės procedūrų;

4.19. tvirtina Departamento buhalterinės apskaitos sąskaitų planą;

4.20. užtikrina efektyvų ir skaidrų biudžetinių lėšų ir materialinių išteklių, skirtų Departamentui aprūpinti ir išlaikyti, naudojimą, ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą, duomenų, reikalingų finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, teisingumą ir jų tinkamą pateikimą buhalterinę apskaitą atliekančiam padaliniui;

4.21. sudaro Departamento decentralizuotai perkamų prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis ir užtikrina jų įgyvendinimą;

4. 22. atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

4. 23. pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

4.24. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimų įgyvendinimą;

4.25. pagal kompetenciją vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis ir Krašto apsaugos ministerijos vadovybės nurodymus.

­__________________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 273 5687
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Totorių g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.