direktorius (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 25,2 iki 25,6 BD)

Skelbimo nr.: 61193
Skelbimo data: 2019-10-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Pareigos: direktorius (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 25,2 iki 25,6 BD)
Pareigybės aprašymas:

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KERTINIO VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (toliau – Įstaiga) direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A1, pareigybės kodas – 112002.

3. Įstaigos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Įstaigai ir užtikrinti jai pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei Įstaigos nuostatuose numatytos veiklos organizavimą ir vykdymą.

4. Įstaigos direktorius yra pavaldus krašto apsaugos ministrui.

5. Nesant direktoriaus (atostogų, ligos, komandiruočių į užsienį, stažuočių metu ir kitais atvejais), jį pavaduoja krašto apsaugos ministro įsakymu paskirtas kitas Įstaigos darbuotojas.

II SKYRIUS

SPECIALIEJIREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti toliau nurodytus specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį informacinių technologijų ar telekomunikacijų sektoriuje;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus, finansinių lėšų panaudojimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius elektroninių ryšių, elektroninės informacijos saugos, kibernetinio saugumo veiklos sritis, gebėti jais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe;

6.5. turėti analitinio ir strateginio mąstymo kompetencijas;

6.6. gebėti analitiškai įvertinti problemas ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus, numatyti jų įgyvendinimo pasekmes;

6.7. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ paketu;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo toliau nurodytas funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami Įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

7.2. užtikrina, kad Įstaigoje (Įstaigos veikloje) būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų, pavedimų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;

7.3. organizuoja ir koordinuoja Įstaigos įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę;

7.4. atsiskaito už Įstaigos veiklą krašto apsaugos ministrui;

7.5. veikia Įstaigos vardu, pagal kompetenciją atstovauja Įstaigai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

7.6. organizuoja ir kontroliuoja Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – Saugusis tinklas) tvarkymą ir valstybinių duomenų centrų eksploatavimą (toliau – VDC);

7.7. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (toliau – VIIVĮ) nustatytų standartinių ir papildomų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų Saugiuoju tinklu, teikimą institucijoms, įrašytoms į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą (toliau – Institucijos), taip pat šių Institucijų prijungimą prie viešųjų elektroninių ryšių tinklų per Saugųjį tinklą;

7.8. organizuoja ir kontroliuoja VDC paslaugų pagal VIIVĮ teikimą Institucijoms;

7.9. organizuoja ir kontroliuoja specialiųjų organizacinių ir techninių reikalavimų, taikomų Saugiajam tinklui, įgyvendinimą;

7.10. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams kaip Europos Sąjungos administracijų telematinio elektroninių ryšių tinklo TESTA (angl. Trans-European Services for Telematics between Administrations, toliau – TESTA) nacionalinis techninis atstovas (angl. TESTA National Technical Contact);

7.11. pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių asmenimis ir užtikrina jų vykdymą;

7.12. derina Įstaigos metinį veiklos planą su viceministru, kuruojančiu Įstaigos veiklą, ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui, teikia metinio veiklos plano vykdymo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

7.13. užtikrina Įstaigos veiklos plano, pagrįsto valstybės biudžeto lėšomis, parengimą, teisingą lėšų poreikio apskaičiavimą, biudžeto programų sąmatų projektų ir programų sąmatų tinkamą parengimą ir jų tikslinimą;

7.14. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, užtikrina kitų Įstaigos personalo administravimo funkcijų vykdymą;

7.15. tvirtina Įstaigos padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

7.16. tvirtina Įstaigos finansų kontrolės taisykles ir užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų finansų kontrolės procedūrų;

7.17. tvirtina Įstaigos buhalterinės apskaitos sąskaitų planą;

7.18. užtikrina efektyvų ir skaidrų biudžetinių lėšų, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių teisėtai gautų lėšų ir materialinių išteklių, skirtų Įstaigai aprūpinti ir išlaikyti, naudojimą, ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą, duomenų, reikalingų finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, teisingumą ir jų tinkamą pateikimą buhalterinę apskaitą atliekančiam padaliniui;

7.19. sudaro Įstaigos decentralizuotai perkamų prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis ir užtikrina jų įgyvendinimą;

7.20. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, duoda nurodymus ir pavedimus, susijusius su Įstaigos veikla, kontroliuoja (organizuoja) jų vykdymą, vykdo kitus teisės aktais jam suteiktus Įstaigos nuostatuose neišvardytus įgaliojimus, gali įgalioti kitus Įstaigos darbuotojus atlikti dalį savo funkcijų;

7.21. pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

7.22. užtikrina Įstaigos nuostatų ir jų pakeitimų įregistravimą Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka;

7.23. atlieka kitas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir Įstaigos nuostatuose direktoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas ir vykdo kitus krašto apsaugos ministro pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Totorių g. 25/3, LT-2001 Vilnius
Telefonas: (85) 273 5696
El. paštas: grazina.kapociene@kam.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.