Šeštadienis, gegužės 25 d.

Direktorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88729
Skelbimo data: 2023-06-08
Skelbimas galioja iki: 2023-06-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Šeškinės poliklinikos direktoriaus darbo užmokestis neatskaičius mokesčių - 11179 Eur (9316 pastovioji dalis ir 1863 kintamoji dalis). Galioja iki 2024 balandžio 30 d.
Darbo užmokestis kintantis ir priklauso nuo įstaigoje dirbančių gydytojų ir slaugytojų vidutinio darbo užmokesčio, etatų skaičiaus, įstaigos pajamų (pastovioji DU dalis) ir įstaigos veiklos rezultatų (kintamoji dalis), perskaičiuojamas kasmet.
Pareigybės aprašymas:
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybės charakteristiką, reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, ir Direktoriaus pareigybei priskirtas funkcijas.
2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.
3. Direktorius savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
4. Direktorių konkurso būdu skiria į pareigas, atšaukia ir atleidžia iš jų, taip pat vykdo kitas funkcijas, susijusias su Direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės meras.
5. Direktoriaus pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.
6. Direktorių, jo nesant, pavaduoja Direktoriaus pavaduotojas.
7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus merui, atskaitingas vicemerui, kuruojančiam sveikatos apsaugos sritį.
8. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos steigėjo (toliau – savininkas) arba Direktoriaus iniciatyva.

II. REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

9. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
9.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
9.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams;
9.3. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

10. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
10.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
10.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
10.3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
10.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
10.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
10.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
10.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti; mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
10.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz., gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudojantis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis, ir kt.).

III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

11. Direktoriaus pareigas einantis asmuo, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
11.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
11.2. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
11.3. teikia savininkui siūlymus dėl Įstaigos veiklos plėtojimo krypčių, rengia Įstaigos strateginį veiklos planą (ilgalaikį ir trumpalaikį);
11.4. įgyvendina savininko priimtus sprendimus;
11.5. suderinęs su savininku nustato Įstaigos vidaus struktūrą;
11.6. teikia savininkui tvirtinti Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
11.7. sudaro su darbuotojais darbo sutartis ir jas nutraukia;;
11.8. nustato darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus ir taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus;
11.9. suteikia darbuotojams atostogas, skatina, išleidžia į komandiruotes, kvalifikacijos tobulinimo kursus, nustato personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis, laikinai nušalina darbuotojus nuo darbo, jeigu jie darbo metu yra neblaivūs, apsvaigę nuo narkotikų ar toksinių medžiagų;
11.10. rengia darbuotojų atestaciją;
11.11. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, Įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Įstaigos administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
11.12. kreipiasi į savininką dėl neefektyviai dirbančių Įstaigos padalinių ir filialų veiklos optimizavimo, jų reorganizavimo ar likvidavimo;
11.13. suderina su Įstaigos stebėtojų taryba ir tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
11.14. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus;
11.15. užtikrina perduoto pagal patikėjimo sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą; užtikrina Įstaigos pastatų ir teritorijos priežiūrą, pagal poreikį organizuoja įrenginių ir komunikacijų remontą, organizuoja investicinių projektų, finansinės ir ūkinės būklės gerinimo programų rengimą ir derina juos su savininku;
11.16. organizuoja Įstaigos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą;
11.17. tvirtina Įstaigos padalinių darbo planus bei kitus operatyvinius ir planinius dokumentus;
11.18. atsako už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir veiklos ataskaitos parengimą;
11.19. sukuria ir prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sistemą;
11.20. informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę;
11.21. atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
11.22. kontroliuoja Įstaigos padalinių ir jų vadovų darbo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą;
11.23. nagrinėja Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, užtikrinančių kokybišką Įstaigos paslaugų teikimą;
11.24. savininko sprendimu pasirašo sutartis dėl Įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, laidavimo juo;
11.25. sudaro kolektyvinę sutartį;
11.26. suderinęs su savininku ir stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;
11.27. suderinęs su stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ir išlaidų sąmatą;
11.28. teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;
11.29. praneša savininkui apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įstaigos veiklai;
11.30. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Įstaigos įstatams ir kitų teisės aktų nuostatoms.

________________________________


Susipažinau ir sutinku
_________________________
(parašas)
_________________________
(vardas, pavardė)
_________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.