Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72298
Skelbimo data: 2021-07-20
Skelbimas galioja iki: 2021-08-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams
Pareiginės algos koeficientas: 1,097.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Varniai
Informacija apie įstaigą: Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Gimnazijos internetinė svetainė - www.valanciaus.varniai.lm.lt
Pareigybės aprašymas:

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ūkio priežiūros, inžinerijos (statybų, elektrotechnikos ar kt.), dokumentų administravimo arba viešųjų pirkimų organizavimo srityje (bent vienos iš išvardintų sričių);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, kitus su šios pareigybės funkcijų vykdymu susijusius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą;
 • gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu;
 • turėti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto bei atsakingo asmens, kuriam pavesta kontroliuoti objekto gaisrinę būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.
 • išmanyti raštvedybą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 • Užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, turto, duomenų, aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą.
 • Instruktuoja ir supažindina pasirašytinai darbuotojus ir kontroliuoja kaip laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimų;
 • Organizuoja bei užtikrina pavaldaus personalo darbo kokybę;
 • Rengia pavaldžių darbuotojų pareigybės aprašymus, sudaro arba derina darbo grafikus, planuoja ir paskirsto darbus, aprūpina darbo bei pasaugos priemonėmis, laiku informuoja apie pasikeitimus, teikia pasiūlymus mokyklos direktoriui dėl pavaldžių darbuotojų skatinimo bei drausminimo, inicijuoja drausminės nuobaudos, nušalinimo nuo darbo procedūras;
 • Vykdo pavaldaus personalo nuolatinį bei kasmetinį veiklos vertinimą;
 • Planuoja, organizuoja ir užtikrina savalaikį mokyklos ūkio ir techninį renginių aptarnavimą bei aprūpinimą.
 • Užtikrina aplinkos, pastatų, patalpų, pastato inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektros, elektroninių ryšių, pranešimo apie gaisrą, informacinių technologijų bei telekomunikacinių ir kt.) įrangos, inventoriaus tinkamą priežiūrą bei veikimą, atitiktį saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimams, organizuoja gedimų šalinimą ir savalaikį remontą.
 • Rūpinasi elektros, šilumos, vandens apskaita ir perduoda duomenis buhalterijai.
 • Aprūpina mokyklą inventoriumi, baldais, organizacine ir renginių aptarnavimo technika, kanceliarinėmis, higienos, buities ir kitomis priemonėmis.
 • Sudaro einamojo ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas, organizuoja mokyklos patalpų ir inventoriaus remontą, kontroliuoja vykdomų remontų, statybos darbų eigą ir kokybę.
 • Užtikrina pastatų ir turto saugą, analizuoja, sistemina ir kontroliuoja saugų bei ekonomišką materialinių vertybių naudojimą, teikia pasiūlymus dėl racionalaus išteklių naudojimo bei saugumo užtikrinimo.
 • Vykdo vidaus kontrolę su ūkine veikla ir finansais susijusiose srityse.
 • Vykdo viešuosius pirkimus, atlieka viešųjų pirkimų iniciatoriaus, organizatoriaus, komisijos nario bei kitas mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
 • Laikinai atlieka mokyklos direktoriaus funkcijas, direktoriaus atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu.
 • Rengia savo kuruojamų sričių strateginius ir metinius veiklos planus, lokalinių teisės aktų projektus, viešųjų pirkimų ir kitus dokumentus, užtikrina jų apskaitą.
 • Vykdo kitus vienkartinius mokyklos direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su mokyklos vykdoma veikla.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-444) 47537
El. paštas:
Adresas: Telšių r. sav., Varniai, Dariaus ir Girėno g. 56
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.