Ketvirtadienis, gegužės 28 d.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64685
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Marijampolės Sūduvos gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės Sūduvos gimnazija
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus

2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-56

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui yra priskiriamas vadovų grupei.
  2. Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojas ūkiui priskiriamas A2 lygio pareigybei.
  3. Pareigybės paskirtis: vadovauja ūkiniam gimnazijos aprūpinimui, organizuoja viešuosius pirkimus, patalpų, erdvių nuomą, rūpinasi ūkinio inventoriaus saugumu ir atnaujinimu, taip pat gimnazijos patalpų ir teritorijos švara, patalpų nuoma, organizuoja gimnazijoje atliekamas ūkines operacijas ir šių operacijų dokumentavimą.
  4. Direktoriaus pavaduotoją ūkiui skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytines darbo ir materialinės atsakomybės sutartis gimnazijos direktorius.
  5. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ūkiui pavaldus direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

6.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.2. darbo patirtis ugdymo įstaigoje;

6.3. gerai mokėti valstybinę kalbą;

6.4. geri skaitmeninio raštingumo gebėjimai;

6.5. išmanyti gimnazijos ūkinės veiklos organizavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų valdymo sistemą KONTORA, Viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras, higienos normas ir taisykles, buhalterinės apskaitos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles ir jų laikytis;

6.6. orientuotis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;

6.7. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gimnazijos turto įsigijimą, apskaitą, apsaugą, civilinę saugą, higienos reikalavimus;

6.8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

7. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui turi žinoti ir išmanyti:

7.1. įstaigos struktūrą, veiklos sritis, jos darbo organizavimą ir valdymą;

7.2. darbo organizavimo tvarką;

7.3. orgtechnikos, kanceliarinių baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes;

7.4. prekių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę;

7.5. medžiagų bei priemonių sunaudojimo ir nurašymo tvarką;

7.6. viešųjų pirkimų, patalpų, erdvių nuomos organizavimą bei vykdymą, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus;

7.7. ataskaitų pateikimo tvarką ir terminus;

7.8. medžiagų bei priemonių sandėliavimą ir jų apsaugą;

7.9. pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;

7.10. darbuotojų saugos darbe, sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus.

8. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis:

8.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

8.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

8.4. šiuo pareigybės aprašymu;

8.5. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis, tvarkomis ir pan.).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atlieka šias funkcijas:

9.1. paskirsto pavaldiems darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus ir kontroliuoja jų darbą, aprūpina reikalingomis priemonėmis ir medžiagomis, jas išduoda ir veda apskaitą;

9.2. nustato pavaldiems darbuotojams metines veiklos užduotis ir teikia praėjusių metų darbo veiklos pasiektų rezultatų vertinimą;

9.3. perkelia tiesiogiai pavaldžius darbuotojus (valytojas, darbininkus) iš vienos darbo vietos į kitą (esant būtinumui), nekeisdamas darbo pobūdžio;

9.4. laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, kad pasitikrintų blaivumą ar apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų, pažeidus darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, už tą dieną nemokant jam darbo užmokesčio;

9.5. informuoja, instruktuoja darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai, instruktuoja ir kontroliuoja, kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimų;

9.6. rengia darbuotojų saugos instrukcijas, veda instruktažus, pildo registracijos žurnalus, vykdo aptarnaujančio personalo ir ūkio darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolę (medicininių knygelių, higienos pažymėjimų), atsakingų asmenų darbų saugos pažymėjimų kontrolę;

9.7. tvarko darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe dokumentus;

9.8. neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti, vartoti alkoholinių, energetinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

9.9. sudaro aptarnaujančio personalo darbo ir atostogų grafikus, veda personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, derina budėtojų budėjimo grafikus;

9.10. laiku informuoja gimnazijos direktorių apie nelaimingus atsitikimus darbe ar pakeliui į darbą ir kitus pažeidimus, gaisrus bei užsidegimus, vagystes;

9.11.užtikrina reikalingų žaliavų paiešką, derindamas ir informuodamas atsakingus asmenis dėl jų kainų, kiekių;

9.12.organizuoja pirkimo-pardavimo sutarčių, sąmatų sudarymo ir įgyvendinimo būdus;

9.13. kontroliuoja, kad gaunamos ir siunčiamos prekės – materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus;

9.14. organizuoja ir kontroliuoja, kad gimnazijos ūkinė veikla būtų vykdoma vadovaujantis higienos normomis ir taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, elektrosaugos taisyklėmis bei darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis;

9.15. pastoviai vykdo gimnazijos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, užtikrina įrenginių tvarkingą techninę būklę, vykdo termometrų, manometrų, svarstyklių metrologines patikras, prižiūri vaizdo stebėjimo kamerų techninę būklę;

9.16. koordinuoja patalpų ir inventoriaus remonto darbus, sudaro sąmatas, kontroliuoja statybos / remonto darbų kokybę ir eigą, vykdo priėmimą pagal atitinkamus darbų priėmimo aktus, tinkamai paruošia gimnazijos erdves naujų mokslo metų pradžiai;

9

.17. pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos, būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, tikrina, kad chemijos kabinete būtų tinkamai laikomi cheminiai reaktyvai, šiuose kabinetuose, dirbtuvėse ir kitose direktoriaus nurodytuose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės;

9.18.rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos, elektros ūkio ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninį stovį, organizuoja remonto darbus, vykdo elektros, šilumos energijos, vandens sunaudojimo apskaitą;

9.19.veda susidėvėjusio inventoriaus, rengia panaudotų medžiagų, kitų materialinių vertybių dokumentus inventorizacijai, patikrinimui ir nurašymui, dalyvauja inventorizuojant patikėtas materialines vertybes;

9.20. vykdo viešųjų pirkimų procedūras, organizuoja patalpų nuomą, rengia dokumentus (pirkimų planus, ataskaitų rengimą, sutarčių sudarymą, viešinimą), vykdymo kontrolę, administruoja CVP IS, CPO sistemas;

9.21. kontroliuoja gimnazijos sudarytų sutarčių vykdymą, atnaujinimą;

9.22. rengia metinius ūkinės veiklos planus;

9.23.dalyvauja sudarant nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;

9.24. laiku ir teisingai užpildo ir pateikia buhalterinius dokumentus;

9.25. savo kompetencijos ribose rengia lokalius dokumentus (įsakymus, tvarkas, taisykles, planus, aprašus), dirba su dokumentų valdymo sistema KONTORA.

9.26. pasirūpina, kad būtų parengtas rašytinis planas, žmonių evakavimo planas ir jie pakabinti gerai matomose vietose kiekviename pastato aukšte, koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos durų būtų krypties ženklai;

9.27.dalyvauja bendrose gimnazijos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, bendruomenės talkose ir kitose veiklose;

9.28. organizuoja transporto priemones ypatingiems atvejams (svečių, delegacijų priėmimui, laidotuvėms ir t. t.);

9.29. pavaduoja gimnazijos direktorių kasmetinių atostogų metu;

9.30. griežtai laikosi konfidencialios informacijos slaptumo;

9.31. vykdo kitus teisėtus gimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

10. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atsako už:

10.1. tvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių eksploatavimą, jų priežiūrą ir remontą;

10.2. skaidrų viešųjų pirkimų organizavimą;

10.3. prekių – materialinių vertybių saugumą, jų tvarkingą laikymą, priėmimą ir išdavimą;

10.4. prekių – materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį dėl jo aplaidumo darbe (gedimas, vagystės, avarijos ir kt.);

10.5. teisingą ir sąžiningą dokumentacijos pildymą;

10.6. laiku atliktą inventorizaciją, patikrinimą;

10.7. jam patikėtų įrankių teisingą eksploatavimą bei priežiūrą;

10.8. sklandų jam pavestų remonto darbų atlikimą;

10.9. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;

10.10. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;

10.11. patikėtos informacijos išsaugojimą;

10.12. teisingą darbo laiko naudojimą;

10.13. darbo drausmės pažeidimus;

10.14. žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo;

10.15. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų vykdymą.

11. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius.

__________________________


Informacija apie įstaigą: Tai didelė gimnazija, kurioje mokosi I-IV klasės (9-12 klasės). Mokosi apie 700 mokinių. Dirba 68 pedagoginiai darbuotojai ir 27 aplinkos darbuotojai.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-343) 98833
El. paštas:
Adresas: Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 32
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.