Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69917
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Rietavo sav. Tverų gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Rietavas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Rietavo sav. Tverų gimnazijos

direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d.

įsakymu Nr. V-93

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS

PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖ

  1. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui yra priskiriamas vadovų pavaduotojų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės kodas – 1345.
  4. Pareigybės paskirtis – reikalinga Gimnazijos ūkinės veiklos planavimui, organizavimui, koordinavimui ir priežiūrai.
  5. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Gimnazijos direktoriui.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų vadovaujamojo (organizacijos vadovo, pavaduotojo arba struktūrinio padalinio vadovo) darbo patirties;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis („MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir kt.);

6.4. turėti vairuotojo pažymėjimą;

6.5. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Rietavo savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, viešųjų pirkimų vykdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, elektros įrenginių eksploatavimą, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos organizavimą, maisto produktų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą, naudojimą ir apsaugą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, pastatų priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktiškai, darbo santykius, gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, bendruomenės etikos normomis ir pareigybės aprašymu;

6.6. būti išklausęs darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos kursus, turėti atitinkamus pažymėjimus;

6.7. išmanyti bendravimo, tarnybinio etiketo ir dalykinio pokalbio taisykles; gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Organizuoti ir koordinuoti aptarnaujančių darbuotojų darbą, nustatyti užduotis, kontroliuoti ir vertinti jų atlikimo kokybę.

8. Rengti darbuotojų metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

9. Vykdyti darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą.

10. Sudaryti ūkinės veiklos planą, jį vykdyti, kontroliuoti jo vykdymą.

11. Rengti darbuotojų pareigybių aprašymus.

12. Pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaryti aptarnaujančiam personalui darbo grafikus.

13. Suderintus su vyriausiuoju buhalteriu darbo grafikus pateikti gimnazijos direktoriui tvirtinti.

14. Užtikrinti priešgaisrinės saugos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi, instruktuoti darbuotojus, aprūpinti gimnazijos patalpas gaisro gesinimo priemonėmis, nustatytu laiku vykdyti jų patikrą ir prižiūrėti evakuacinius praėjimus.

15. Užtikrinti gimnazijos veiklai reikalingų medžiagų, ūkinių prekių, mokymo priemonių, ilgalaikio turto, inventoriaus paiešką.

16. Vykdyti viešuosius pirkimus, derinant ir informuojant gimnazijos direktorių, vyriausiąjį buhalterį dėl jų kainų, kiekių, tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus.

17. Materialiai atsakyti už gimnazijos materialųjį turtą, saugoti jį, išvengti turto trūkumo.

18. Kartą per metus atlikti turto inventorizaciją laikantis nustatytų reikalavimų.

19. Pateikti inventorizacijos komisijai susidėvėjusių priemonių, inventoriaus sąrašus nurašymui.

20. Rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ūkine veikla, ir kitų gimnazijos ūkinę veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.

21. Savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdienius darbus, savarankiškai vykdyti kitus direktoriaus pavedimus.

22. Tvarkyti ūkinės – finansinės veiklos ir gimnazijai priskirto turto pirminę apskaitą, ūkinės – finansinės veiklos pirminiai dokumentai (sutartys, aktai, kelionės lapai ir kt.) būtų tvarkomi vadovaujantis buhalterinės apskaitos Tvarkų reikalavimais ir nustatytu laiku pristatyti gimnazijos vyriausiajam buhalteriui.

23. Vykdyti mokinių maitinimo organizavimą.

24. Laiku informuoti gimnazijos direktorių apie nelaimingus atsitikimus, gaisrą, vagystes bei kitus pažeidimus. Dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus, avarijas, tvarkyti jų apskaitą.

25. Rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata, užtikrinti sanitarijos taisyklių laikymąsi gimnazijoje ir teritorijoje.

26. Reguliariai organizuoti elektros įrenginių remonto, techninių apžiūrų ir bandymų darbus.

27. Užtikrinti mokinių pavėžėjimą, rengti grafikus.

28. Rengti gimnazijos Pasą, būti atsakingam už jo pildymą bei teisingą duomenų pateikimą.

29. Vykdyti mokyklinio autobuso eksploatavimą, techninę priežiūrą, transporto priemonių privalomąjį draudimą.

30. Užtikrinti gimnazijos pastatų ir patalpų tinkamą priežiūrą ir jų pilną parengimą mokslo metams, organizuoti patalpų remontą.

31. Prižiūrėti mokyklos katilinę, rūpintis kuro poreikiu ir paruošimu.

32. Sutvarkytas bylas, pagal dokumentacijos planą, perduoti saugoti į archyvą.

33. Vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus nurodymus.

ATSAKOMYBĖ

34. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

34.1. pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą laiku;

34.2. įstaigai priklausančio turto apsaugą, priešgaisrinės saugos higienos normų reikalavimų vykdymą ir vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

34.3. ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą ir atsargas;

34.4. už teikiamų duomenų apie gimnaziją ir jos veiklą teisingumą;

34.5. už konfidencialumo principo laikymąsi, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas;

34.6. už savo tiesioginių pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau ir sutinku:

___________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 448 41295
El. paštas: tveraimokykla@gmail.com
Adresas: Rietavo sav. Tverų mstl. Žemaičių a. 1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.