Ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 87323
Skelbimo data: 2023-04-13
Skelbimas galioja iki: 2023-04-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

1. Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla skelbia atranką direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybei užimti.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – vadovauti pavaldaus personalo darbui, organizuoti mokyklos ūkinę veiklą, rūpintis mokyklos turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, inicijuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą mokykloje.

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams yra pavaldus mokyklos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (ekonomikos, vadybos, buhalterinės apskaitos) ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ūkio valdymo ar/ir organizacinio ar/ir vadovaujamo darbo patirties;

5.3. žinoti dokumentų valdymo, personalo valdymo, darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos normas bei taisykles, išmanyti pastatų techninės priežiūros pagrindus;

5.4. išmanyti viešųjų pirkimų organizavimo procedūras;

5.5. gebėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.6. gebėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu);

5.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, pateikti išvadas, rengti ataskaitas, dokumentus, spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje;

5.8. turėti vairuotojo pažymėjimą, gebėti vairuoti automobilį;

5.9. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais atliekamas funkcijas, mokyklos nuostatais, mokyklos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šios pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, sudaro jų darbo ir atostogų grafikus, rūpinasi pavadavimu ar paieška;

6.2. atlieka apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio, ryšių, signalizacijų, kitų techninių sistemų ir įrenginių stebėseną, organizuoja jų gedimų šalinimą, užtikrina, kad laiku būtų atliktas mokyklos šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui;

6.3. dalyvauja sudarant mokyklos pastatų einamojo remonto planus ir darbų sąmatas, organizuoja patalpų ir inventoriaus remontą;

6.4. organizuoja aplinkos priežiūros darbus mokyklos teritorijoje, užtikrina, mokyklos aplinka būtų nuolat prižiūrima, estetiška ir saugi;

6.5. nustatytu laiku organizuoja mokyklos pastatų, jų konstrukcijų kasmetines ir nuolatines apžiūras, pildo nuolatinės statinio techninės priežiūros žurnalą, vykdo apžiūrų metu rastų defektų šalinimą, užtikrina pastatų ir patalpų techninę priežiūrą pagal teisės aktų reikalavimus;

6.6. planuoja, inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus įstatymų numatyta tvarka, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, sudaro viešųjų pirkimų planus, tvarko viešųjų pirkimų dokumentaciją, suveda pirkimų duomenis į apskaitos sistemą, teikia ataskaitas apie įvykdytus pirkimus;

6.7. organizuoja darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, kanceliarinėmis ir švaros priemonėmis, baldais, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais, kuru ir kitomis priemonėmis;

6.8. organizuoja sutarčių sudarymą su paslaugų, prekių, darbų tiekėjais bei vykdo jų priežiūrą, pasirašo darbų atlikimo aktus;

6.9. tvarko mokyklos elektros energijos, vandens sunaudojimo apskaitos dokumentus ir pateikia informaciją atitinkamoms įstaigoms;

6.10. analizuoja, planuoja ir numato lėšų poreikį, kuris reikalingas darbuotojų aprūpinimui būtinomis darbo priemonėmis bei tinkamam pastatų eksploatavimui;

6.11. užtikrina, kad visos mokyklos patalpos kasdien būtų valomos ir tvarkomos, atitiktų higienos normos reikalavimus;

6.12. rūpinasi mokykloje organizuojamų renginių, konferencijų, seminarų, pasitarimų aptarnavimu, patalpų parengimu, reikalingų priemonių įgijimu;

6.13. rengia ir teikia ūkinės veiklos planus, ataskaitas, įsakymų projektus, raštus, kitus vidaus dokumentus pagal priskirtą kompetenciją, dalyvauja mokyklos ūkio objektų patikrinimuose;

6.14. atlieka mokyklos turto metinę inventorizaciją, vykdo patikėtų materialinių vertybių apskaitą, užtikrina efektyvų ir racionalų mokyklos turto panaudojimą, tinkamą eksploataciją;

6.15. įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimus mokykloje, organizuoja darbuotojų mokymą ir instruktavimą teisės aktų nustatyta tvarka, pildo instruktavimo žurnalus;

6.16. vykdo viešųjų darbų planavimą, darbų priežiūrą ir ataskaitų pateikimą;

6.17. organizuoja darbuotojų sveikatos patikrinimą, veda sveikatos patikrinimų dokumentacijos apskaitą;

6.18. atlieka nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, sutvarko reikiamus dokumentus;

6.19. sukomplektuoja ir nuolat atnaujina pirmosios pagalbos rinkinį teisės aktų nustatyta tvarka;

6.20. atlieka einamąją finansų kontrolę;

6.21. dalyvauja mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų, darbo grupių darbe;

6.22. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl darbo sąlygų gerinimo, viešųjų pirkimų organizavimo, mokyklos turto priežiūros ir efektyvaus naudojimo, kitais klausimais pagal priskirtas funkcijas;

6.23. atlieka kitus mokyklos direktoriaus pavestus nenuolatinio pobūdžio darbus pagal priskirtą kompetenciją;

6.24. laikinai pavaduoja mokyklos direktorių kasmetinių atostogų metu (kai mokykloje nevyksta ugdymo procesas);

6.25. adminstruoja „Active Vilnius”, „Paskata“, "E.sąskaita" sistemas.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

7.1. kokybišką pavestų funkcijų vykdymą, vidaus tvarkos taisyklių, darbo drausmės, vidaus teisės aktų reikalavimų laikymąsi;

7.2. tinkamą ir teisingą dokumentų tvarkymą, jų apsaugą;

7.3. patikėtų materialinių vertybių ir darbo priemonių apsaugą, taupų priemonių naudojimą, teisingą turto apskaitą;

7.4. emociškai saugios darbo aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką;

7.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos normų reikalavimų mokykloje teisės aktų nustatyta tvarka laikymąsi.

8. Už darbuotojo pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turtinės ir neturtinės žalos padarymą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 232 2877
El. paštas: rastine@vaduvos.vilnius.lm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vaduvos g. 14A
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.