Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,16 iki 10,8 priklauso nuo darbo stažo)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63970
Skelbimo data: 2020-03-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,16 iki 10,8 priklauso nuo darbo stažo)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

Mokyklų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosiso dalies koeficientas nuo 7,16 iki 10,8 priklauso nuo darbo stažo.

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų, klasikinio ugdymo elementų, metų veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1.Turėti aukštąjį universitetinį klasikinės filologijos ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.

2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus. 2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.6. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.

2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas).

3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.3. Gyvenimo aprašymą.

3.4. Užpildytą pretendento anketą (Pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą) (2 priedas).

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Konkursas bus vykdomas 2020 m. balandžio 10 d. 10.00 val. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje (Gedvydžių g. 8, Vilnius), 19 kabinete.

5. Pretendentas gali pateikti dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. Pretendentų dokumentai priimami iki 2020-04-07 (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje (Gedvydžių g. 8, Vilnius), Informaciją apie konkursą teikiama telefonu 8 610 30404, el. paštu rastine@kulviecio.vilnius.lm.lt
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 240 0410
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedvydžių g. 8
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.