Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Skelbimo nr.: 61079
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos "Saulėtekio" progimnazija
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės lygis – A2.

1. Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų, metų veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą; inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą; užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę; teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams; rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis; bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais; rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus; sudaryti pamokų, grupinių konsultacijų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius bei vykdyti kasdieninę priežiūrą; užtikrinti elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame; koordinuoti vaiko gerovės komisijos darbą; savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ar jam prilygintas išsilavinimas) ir pedagogo kvalifikacija.

2.2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą;

2.3. Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

2.4. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius.

2.5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas.

2.6. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

2.7. Mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus.

2.8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir mokyklos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su mokyklos direktoriumi, kitomis institucijomis.

2.9. Mokėti naudotis IKT priemonėmis (MS Office ir kitomis programomis bei programiniais paketais, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis).

2.10. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, tolerantiškam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Mokyklos g. 3
Telefonas: 846410984
El. paštas: sauletekis9@gmail.com
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.