Ketvirtadienis, birželio 13 d.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 94391
Skelbimo data: 2024-03-06
Skelbimas galioja iki: 2024-03-20 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilutės Vydūno gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Šilutė
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas nuo 1,7811 iki 1,7872.

Darbo užmokestis - nuo 3179,97 Eur.
Pareigybės aprašymas:
ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI (II)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra vadovų ir pavaduotojų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis: planuoti, koordinuoti ir vertinti švietimo įstaigų švietimo ir administravimo paslaugas ir joms vadovauti.
4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus gimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą,
5.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
5.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio ar profesinės veiklos švietimo srityje darbo stažą;
5.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio ar profesinės veiklos švietimo srityje darbo stažą;
5.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
5.5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
5.6. būti susipažinęs su Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, gimnazijos nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. dalyvauja darbo grupėse rengiant gimnazijos strateginį, veiklos ir ugdymo planus, dalyvauja įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje, projektų rengime;
6.2. organizuoja kuruojamų mokomųjų dalykų ilgalaikių planų bei programų rengimą bei kuruoja jų vykdymą;
6.3. organizuoja gimnazijos metodinės tarybos ir metodinių grupių veiklą;
6.4. inicijuoja klasių vadovų veiklą, kuruoja jų darbo planų, instruktažų vykdymą, vykdo mokinių asmens bylų tvarkymo bei mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių laikymosi priežiūrą;
6.5. vadovauja integruotų ir prevencinių programų vykdymui, koordinuoja alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją, antikorupcinio ugdymo, prevencines socialinio – emocinio ugdymo programų vykdymą, teikia ataskaitas, vykdo šių programų įgyvendinimo priežiūrą;
6.6. vadovauja švietimo pagalbos mokiniams teikimui, Vaiko gerovės komisijos darbui, koordinuoja mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir taiko poveikio priemones;
6.7. kuruoja mokinių socialinės veiklos planavimą ir apskaitą, mokinių karjeros plano rengimą; rengia mokinių profesinio kryptingumo tyrimus ir tolimesnės mokinių veiklos duomenų statistines ataskaitas;
6.8. vadovauja šių ugdymo inovacijų tyrimams: pamokos organizavimo, pasiekimų vertinimo, projektinės veiklos, mokinių ir tėvų informavimo, ugdymo individualizavimo, ugdymo diferencijavimo;
6.9. organizuoja, vykdo apskaitą bei kontroliuoja mokinių nemokamą maitinimą (įskaitant nemokamo maitinimo organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu;
6.10. vertina lygių galimybių mokytis visiems mokiniams priemonių efektyvumą, organizuoja, mokinių adaptacinius tyrimus;
6.11. inicijuoja ir organizuoja tėvų švietimą;
6.12. kuruoja tradicinių gimnazijos renginių plano vykdymą, neformalaus ugdymo renginius pagal priskirtas ugdymo sritis;
6.13. kuruoja gimnazijos edukacinių projektų vykdymą pagal pareigybei priskirtas funkcijas;
6.14. organizuoja kuruojamų mokomųjų dalykų gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos vykdymą;
6.15. organizuoja mokinių edukacinių projektų pasirinkimo statistiką, rengia suvestinę;
6.16. palaiko ryšius su švietimo, sporto, kultūros ir kitais socialiniais partneriais pagal pareigybei priskirtas funkcijas;
6.17. rengia mokslo metų eigoje gimnazijos statistines ataskaitas pagal pareigybei priskirtas funkcijas;
6.18. organizuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą (vidaus auditą), inicijuoja gautų duomenų panaudojimą mokyklos veiklos tobulinimui, kuruoja mokytojų savianalizės anketų pildymą;
6.19. vertina šių kuruojamų mokomųjų dalykų mokytojų darbo kokybę, efektyvumą bei mokinių krūvio ir namų darbų paskirstymą: lietuvių ir užsienio kalbų, istorijos, geografijos, ekonomikos, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo; pateikia jų veiklos stebėsenos rezultatus, kuriais vadovaujantis teikia vadovui pasiūlymus mokytojų krūvių paskirstymui;
6.20. vykdo kuruojamų mokomųjų dalykų elektroninio dienyno priežiūrą ir testų tvarkaraščio laikymosi stebėseną;
6.21. teikia kuruojamų mokomųjų dalykų mokytojams pedagoginę, metodinę, dalykinę pagalbą; skatina juos savarankiškam profesiniam tobulėjimui;
6.22. derina kuruojamų mokomųjų dalykų aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis planus;
6.23. ruošia kuruojamų mokomųjų dalykų mokytojų atestacijos ir atitikties turimai kategorijai nustatytus dokumentus;
6.24. vykdo „Darbo tvarkos taisyklių“, „Pedagogų etikos kodekso“ bei „Mokinių elgesio taisyklių“ laikymosi priežiūrą.
7. Atskiru įsakymu direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali būti paskirtas atsakingu už pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų ir įskaitų organizavimą bei vykdymą.
8. Pagal pareigybei priskirtas kompetencijas vykdo kitas direktoriaus deleguotas funkcijas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Šilutė, Atgimimo al. 3, LT-99123
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.