Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81816
Skelbimo data: 2022-08-16
Skelbimas galioja iki: 2022-08-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

KONKURSAS VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiamas atviras konkursas

VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191339495; L i epų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., LT-13210) DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovauja ugdymo procesui, atsako už kokybišką programų vykdymą, užtikrina ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, mokymosi pagalbos teikimą, teikia metodinę ugdymo mokytojams, rengia statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauja su vaikais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos veiklos gerinimo, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje. Geba savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas ir kitus Gimnazijos direktoriaus pavedimus.

Pareigybės grupė įstaigos vadovo pavaduotojas.

Pareigybės lygis A2.

Darbo krūvis 1,0 etatas.

Atlyginimo koeficiento apribojimai 13,7-13,83

Specialūs reikalavimais šias pareigas einančiam darbuotojui:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą;

turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

turėti analogišką darbo patirtį;

išmanyti ugdomosios veiklos sritis, struktūrą;

gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

mokėti bent vieną ES šalių kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus;

mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, puikiai išmanyti elektroninio dienyno ir kitų informacinių sistemų funkcijas;

žinoti bei išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus;

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

žinoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas ugdymo programas;

žinoti bendrąsias ir pedagoginės etikos normas, bendravimo psichologijos pagrindus;

1išmanyti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus;

Žinoti Gimnazijos tikslus, strategiją, finansines galimybes, darbo organizavimo pragrindus, ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą;

žinoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus, mokėti juos taikyti.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka šias funkcijas:

tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo proceso priežiūrą, atsakingas metodinės veiklos organizavimą;

organizuoja ugdymo planų, bendrųjų ir individualiųjų programų vykdymą, rengia ugdymo veiklos tvarkaraščius, pildo pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

prižiūri, kaip vykdomi Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai;

organizuoja, stebi ir vertina ugdymo procesą bei ugdymo rezultatus, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų praktinę veiklą;

vykdo vaiko teisių pažeidimų prevenciją ir informuoja suinteresuotas institucijas;

organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą, įskaitas, mokinių pasiekimų tyrimus;

dirba su duomenų perdavimo sistema KELTAS, atsakingas statistinių duomenų ataskaitų teikimą ŠVIS sistemoje, pedagogų registre, NEMIS sistemoje;

organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

kontroliuoja pedagogų darbo drausmę ir reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių;

dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, Gimnazijos strateginio plano, metų veiklos programos rengime, teikia pasiūlymus rengiant nuostatus, darbo tvarkos taisykles ir kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja projektų rengimą ir vykdymą;

kuria ir plėtoja edukacinę aplinką;

sudaro pamokų, neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraščius, pedagogų darbo grafikus, rūpinasi pedagogų nekontaktinių valandų tinkamu panaudojimu;

koordinuoja vaikų maitinimo apskaitą;

rūpinasi informacijos ir duomenų pateikimu asmeniui, atsakingam Gimnazijos interneto svetainę;

griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos;

atsakingas kultūros paso veiklų koordinavimą ir ataskaitų sistemoje „emokykla“


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus r. sav. Marijampolio k. Liepų g. 19
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.