Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69933
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Jonavos Panerio pradinė mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Jonava
Pareigybės aprašymas:

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS. PAREIGYBĖ

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra vadovas.
2. Pareigybės lygis – A 2.
3. Pareigybės paskirtis: planuoti, organizuoti ir vertinti priešmokyklinio, pradinio ir neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo procesą, mokyklos veiklą, mokinių pasiekimų ir pažangos pokyčius; užtikrinti mokinių ir pedagogų saugumą, saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą; organizuoti, prižiūrėti ir vertinti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.
4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus mokyklos direktoriui.

II SKYRIUS. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui taikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai:
5.1. turėti aukštąjį (magistro) išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti pedagogo kvalifikaciją pradinių klasių ugdymo srityje ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;
5.3. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų vadovavimo metodinei grupei ar mokyklos metodinei tarybai patirtį;
5.4. būti atestuotam pradinių klasių vyresniojo mokytojo ar aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;
5.5. turėti kompiuterinio raštingumo kvalifikacinius pažymėjimus ir mokėti dirbti kompiuterio programomis;
5.6. mokėti lietuvių kalbą pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimams;
5.7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme.
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi:
6.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius ir gebėti juos taikyti praktiškai.
6.2. gebėti dirbti komandoje, kurti bendruomeniškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
6.4. gebėti valdyti virtualias mokymo aplinkas, elektronines dokumentų ir duomenų sistemas (DVS, Mokinių registras, KELTAS, ŠVIS, elektroninis dienynas);
6.5. gebėti paruošti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti ir organizuoti mokyklos veiklą, įgyvendinti mokyklos strateginius ir metinius tikslus,
6.7. išmanyti ugdymo turinio vadybą, edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą; mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
6.8. turi veikti mokyklos naudai.
7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo raštais;
7.3. mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (taisyklėmis, tvarkomis ir pan.).
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas.

III SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui vykdo šias funkcijas:
9.1. įgyvendina priešmokyklinio, pradinio ugdymo programų tikslus ir uždavinius, kontroliuoja priešmokyklinio, pradinio ir neformaliojo ugdymo, integruojamų programų įgyvendinimo procesus;
9.2. aiškina mokyklos bendruomenės nariams valstybinę ir Jonavos rajono švietimo politiką;
9.3. rengia mokyklos strateginius, metų veiklos planus, ugdymo planą ir kitus mokyklos dokumentus, nustatyta tvarka organizuoja jų derinimą;
9.4. organizuoja pavaldžių darbuotojų veiklą, kad būtų įgyvendinti mokyklos strateginiai ir metiniai tikslai, uždaviniai ir atliekamos mokyklai nustatytos funkcijos;
9.5. dalyvauja VGK veikloje;
9.6. užtikrina vaikų saugumą mokykloje, kurdamas sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką; prižiūri, kaip įgyvendinamos prevencinės programos;
9.7. koordinuoja mokinių antikorupcinį ugdymą;
9.8. koordinuoja mokinių profesinį informavimą ir ugdymą karjerai;
9.9. koordinuoja darbą su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais;
9.10. organizuoja užsieniečių vaikų ir lietuvių vaikų grįžusių iš užsienio ugdymą;
9.11. organizuoja ir kontroliuoja mokymą namuose ir savarankišką mokymąsi;
9.12. organizuoja priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių, neformaliojo švietimo ugdymo proceso priežiūrą: stebi ugdymo procesą, vertina jo rezultatus, analizuoja mokinių metų, pusmečių pasiekimus ir pažangą, pasiekimų ir pažangos vertinimą, stebi mokymosi krūvio reguliavimą;
9.13. organizuoja neformalųjį švietimą mokykloje, vykdo jo apskaitą ir kontrolę;
9.14. sudaro priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius, atlieka pakeitimus;
9.15. organizuoja priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių, dalykų mokytojų pamokų pavadavimą ir keitimą, kontroliuoja pavaduojančių mokytojų darbą;
9.16. kasmet (esant būtinybei ir po I pusmečio) sudaro salių, mokomųjų kabinetų užimtumo tvarkaraščius;
9.17. organizuoja ir kontroliuoja mokytojų budėjimą (pertraukų, renginių metu), sudaro budėjimo tvarkaraščius;
9.18. organizuoja ir vykdo mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių, 2 ir 4 klasių pasiekimų patikrinimus, tvarko dokumentaciją, analizuoja mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus;
9.19. ruošia pusmečių ir metines mokinių pasiekimų ir pažangos ataskaitas, analizuoja mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, rengia mokyklos mokinių pasiekimų gerinimo planą ir koordinuoja plano įgyvendinimą;
9.20. vykdo mokinių išvykimo ir atvykimo bei nelankančių mokyklos mokinių iki 11 metų apskaitą, derina duomenis su duomenų įvesties operatore mokinių registrui tvarkyti, rengia ataskaitas;
9.21. tvarko mokymosi programos baigimo pažymėjimų išdavimą, mokymosi pasiekimų pažymų parengimą mokiniui išvykstant, teikia informaciją direktoriui dėl ugdymo programos baigimo ar kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimo;
9.22. kontroliuoja mokinių asmens bylų tvarkymą;
9.23. vykdo duomenų bazių (mokinių ir mokytojų registrų, KELTO, ŠVIS) administravimo priežiūrą, laiku tikslina ir pildo duomenis, rengia ataskaitas, teikia informaciją direktoriui; derina darbų vykdymą DVS kontoroje;
9.24. organizuoja ir vykdo mokinių lankomumo stebėseną ir kontrolę, derina duomenis su duomenų įvesties operatore mokinių registrui tvarkyti;
9.25. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę;
9.26. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos, mokymosi ir kitų sunkumų, mokinio pasiekimų ir pažangos, elgesio, krūvio optimizavimo klausimus;
9.27. administruoja elektroninį dienyną, vykdo dienyno priežiūrą (dienyno pildymas, tvarkaraščiai, klasės vadovo veiklos, integruojamos programos, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos tėvų bei mokinių vertinimo ir informavimo sistemiškumas, mokinių lankomumo kontrolė, mokymosi ir pasiekimų bei kt. ataskaitų formavimas);
9.28. užtikrina 1-4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių išspausdinimą ir saugojimą mokykloje nustatyta tvarka, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių pasiekimų aprašų parengimą ir perdavimą;
9.29. rengia ir derina mokyklos direktoriaus įsakymų, nutarimų ir kt. mokyklos dokumentų projektus pagal savo funkcijas ir teikia derinimui; rengia raštų projektus Švietimo skyriui ir kitoms institucijoms;
9.30. organizuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, tėvų poreikių tyrimus, analizuoja tyrimų rezultatus, rengia ataskaitas, pristato bendruomenei, planuoja ir įgyvendina duomenimis grįstus pokyčius;
9.31. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos rėmėjais, socialiniais partneriais, visuomene;
9.32. organizuoja tėvų švietimą;
9.33. atstovauja mokyklą bendradarbiaujant su valgykla, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, savivaldybės administracijos VGK ir kitomis institucijomis;
9.34. koordinuoja švenčių, minėjimų, akcijų, susitikimų, renginių, mokyklos, šalies ir tarptautinių projektų organizavimą;
9.35. rengia mokyklos mėnesio veiklos planus, skelbia juos mokyklos bendruomenės nariams;
9.36. koordinuoja edukacinių aplinkų apipavidalinimą, tvarko mokyklos stendus;
9.37. administruoja mokyklos svetainę, atnaujina ir teikia informaciją;
9.38. kontroliuoja priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokinių išvykų organizavimą, vykdo grupės vadovų (pavaduotojų) instruktavimą, tvarko išvykų apskaitos žurnalą;
9.39. vykdo mokinių saugumo technikos, priešgaisrinio saugumo instruktavimo priežiūrą priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1-4 klasėse;
9.40. atsako ir užtikrina, kad būtų laikomasi darbų, priešgaisrinės saugos reikalavimų kuruojamose veiklos srityse;
9.41. rengia mokytojų darbo krūvio sandaros lenteles: surenka statistinius duomenis, parengia tvirtinimui;
9.42. bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais;
9.43. kuruoja ir koordinuoja mokyklos metodinę veiklą, teikia pedagoginę pagalbą mažą patirtį turintiems mokytojams;
9.44. koordinuoja mokytojų atestaciją, ruošia reikiamą dokumentaciją, teikia informaciją mokytojams atestacijos klausimais; analizuoja ir vertina pedagogų praktinę veiklą ir jos rezultatus;
9.45. organizuoja ir kontroliuoja pailginto darbo grupės veiklą: rengia tvarkos aprašą, sudaro grupes, grupių auklėtojų darbo grafikus, stebi grupių veiklą;
9.46. vykdo mokytojų pedagoginę priežiūrą: stebi ir vertina pamokas, aptaria klasių ir mokytojų tarpinius ir metų rezultatus, vertina mokytojų pateikiamas pusmečių/mokslo metų veiklos įsivertinimo ir vertinimo ataskaitas; teikia siūlymus dėl pedagoginių darbuotojų skatinimo ar patraukimo drausminei atsakomybei, rengia pedagoginės priežiūros planus;
9.47. kontroliuoja pagalbos mokiniui specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjų, pailginto darbo grupių auklėtojų) veiklą;
9.48. užtikrina, kad būtų laikomasi darbų saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų kuruojamose srityse;
9.49. organizuoja mokytojų ir kito pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimą, skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendrauti ir atestuotis;
9.50. tikrina ugdomojo proceso dokumentaciją pagal kuruojamas veiklos sritis;
9.51. vadovaudamasis mokyklos dokumentacijos planu, nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas tinkamai sutvarkytas iki einamų metų pabaigos, mokslo metų iki rugpjūčio 28 dienos perduoda į mokyklos archyvą;
9.52. planuoja savo veiklą ir nustatyta tvarka vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos direktoriui;
9.53. teisės aktų nustatyta tvarka vertina pavaldžių darbuotojų metų veiklą, jų metų veiklos rezultatus ir teikia mokyklos direktoriui vertinimo išvadas;
9.54. atlieka kitas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir kiti įstatymuose bei teisės aktuose, mokyklos nuostatuose, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse;
9.55. atlieka kitus teisėtus mokyklos direktoriaus pavedimus.

IV SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
10.1. užtikrina vaikų saugumą mokykloje, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką; prižiūri, kaip užtikrinamas mokinių saugumas mokykloje;
10.2. įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą ar smurtą prieš vaikus artimoje aplinkoje:
10.2.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
10.2.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
10.2.3. žodžiu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovę apie įtariamas ar įvykusias patyčias, esant grėsmei mokinio sveikatai ugdytinio tėvus;
10.2.4. patyčioms kartojantis inicijuoja patyčių situacijos aptarimą su mokinio tėvais, mokytojais VGK, priima susitarimus, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
10.2.5. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant informuoja mokyklos direktorių, žodžiu (vėliau ir raštu), jam nesant kreipiasi pagalbos į pagalbą galinčias suteikti institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.);

V SKYRIUS. ATSAKOMYBĖ

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:
11.1. tinkamą šiame pareigybės apraše nustatytų funkcijų atlikimą, mokyklos tikslų įgyvendinimą ir savo veiklos rezultatus;
11.2. Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, mokyklos direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;
11.3. racionalų darbo laiko naudojimą;
11.4. žalą, padarytą mokyklai dėl savo kaltės ar neatsargumo;
11.5. galiojančių asmens sveikatos knygelės, sveikatos žinių, pirmosios pagalbos pažymėjimų turėjimą;
11.6. tinkamą elgesį, suderinamą su visuomenės moralės normomis, Pedagogų Etikos kodeksu.
12. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui už įstatymų pažeidimus, savo pareigų netinkamą vykdymą, mokyklai padarytą materialinę žalą gali būti taikoma drausminė, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 834960025
El. paštas:
Adresas: Jonava, Kauno g. 9
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.