Ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.

Direktoriaus pavaduotojas ikimokykliniam/priešmokykliniam ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 80725
Skelbimo data: 2022-06-29
Skelbimas galioja iki: 2022-07-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ikimokykliniam/priešmokykliniam ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. V – 68


VILNIAUS VADUVOS DARŽELIO – MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2
I. PAREIGYBĖ
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra priskiriamas vadovų grupei.
2. Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos ugdymo turinį, atitinkantį švietimo nuostatas.
4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:
5.1. ne žemesnis nei aukštasis universitetinis ar jam lygiavertis išsilavinimas;
5.2. įgyta pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas arba ne mažesnė, nei kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtis ir švietimo vadybos kvalifikacinis laipsnis;
5.3. ne mažesnė nei 1 metų vadovavimo asmenų grupei patirtis;
5.4. kompiuterinio raštingumo kvalifikacija, atitinkanti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, remiantis Lietuvos Respublikos visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto 1 priede nurodyta Bazinės kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programa;
5.5. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
5.6. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių mokėjimas B1 kalbos lygiu;
5.7. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas B1 kalbos lygiu.
6. direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:
6.1. darželio – mokyklos veiklos sritis, struktūrą;
6.2. lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
6.3. informacijos kaupimo, sisteminimo ir apibendrinimo bei išvadų rengimo principus ir metodus;
6.4. Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas pradinio ugdymo programą;
6.5. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas;
6.6. bendravimo psichologijos pagrindus;
6.7. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus;
6.8. darželio – mokyklos tikslus, strategiją, finansines galimybes;
6.9. darželio – mokyklos pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją, darbo organizavimo pragrindus;
6.10. ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą;
6.11. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus;
6.12. darbo organizavimo tvarką;
6.13. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.
7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais darželio – mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka šias funkcijas:
8.1. vadovauja pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo procesui darželyje – mokykloje, atsako už kokybišką programų vykdymą;
8.2. rengia, įgyvendina ir analizuoja pradinio ugdymo programas, inicijuoja individualias, specialiąsias ugdymo programas, projektus;
8.3. tiria, analizuoja ir vertina pradinio ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo darželio – mokyklos ugdomojo proceso priežiūrą, metodinės veiklos organizavimą darželyje – mokykloje;
8.4. organizuoja pradinio ugdymo programų įgyvendinimą, neformaliojo švietimo, bendrųjų ir individualiųjų programų vykdymą, rengia ugdymo veiklos tvarkaraščius;
8.5. teikia profesinę ir metodinę pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi darželio – mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai;
8.6. vykdo stebėseną: stebi pradinio ugdymo procesą ir jį vertina, konsultuoja pedagogus;
8.7. skatina mokytojus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauja ir organizuoja mokytojų atestaciją;
8.8. vykdo vaiko teisės pažeidimų prevenciją ir informuoja suinteresuotas institucijas;
8.9. organizuoja tėvų (globėjų) švietimą;
8.10. koordinuoja darželio – mokyklos metodinę veiklą, kaupia metodinę literatūrą, projektus, renginių nuotraukas;
8.11. kiekvieno mokytojo darbą organizuoja pagal jo specialybę, kvalifikaciją ir darbo patirtį;
8.12. kontroliuoja mokytojų darbo drausmę ir reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių;
8.13. prižiūri mokytojų darbo planų sudarymą;
8.14. dalyvauja darželio – mokyklos strateginio plano, metų veiklos plano rengime, teikia pasiūlymus ruošiant darbo tvarkos taisykles ir kitus darželio – mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja projektų svarstymą ir derina su darželio – mokyklos direktoriumi, dalyvauja Vaiko Gerovės, atestacinės komisijos darbe;
8.15. rengia darželio – mokyklos mėnesio veiklos planą;
8.16. kuria ir plėtoja darželio - mokyklos edukacinę aplinką;
8.17. rūpinasi ugdymo priemonių įsigijimu, apskaita ir saugojimu. Atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos vaiko fizinei, emocinei, dvasinei, dorinei, protinei brandai;
8.18. inicijuoja ir koordinuoja darželio – mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;
8.19. sudaro mokytojų mėnesinius darbo grafikus, rūpinasi pedagogų nekontaktinių (metodinių) valandų tinkamu panaudojimu;
8.20. rūpinasi darželio – mokyklos kultūra ir įvaizdžio formavimu, palankiu mikroklimato kūrimu;
8.21. teikia darželio – mokyklos direktoriui siūlymus ir projektus dėl ugdymo kokybės gerinimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, darželio – mokyklos veiklos gerinimo;
8.22. laikosi konfidencialios informacijos slaptumo.
8.23. vaduoja vadovą jam nesant atostogų, ligos, komandiruočių ir kvalifikacijos tobulinimo metu.

V. ATSAKOMYBĖ
9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:
9.1. jam patikėtų materialinių vertybių teisingą naudojimą;
9.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos ir taisyklių laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;
9.3. darželio – mokyklos veiklą ir jo rezultatus pagal numatytas veiklos sritis;
9.4. bendradarbiavimu grįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą;
9.5. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
9.6. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;
9.7. patikėtos informacijos išsaugojimą;
9.8. teisingą darbo laiko naudojimą;
9.9. darbo drausmės pažeidimus;
9.10. žalą, padarytą darželiui – mokyklai dėl savo kaltės ar neatsargumo;
9.11. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų vykdymą;
9.12 emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias mokykloje, nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens ypatybių, pagal mokyklos nustatytą tvarką;
10. Su darželio – mokyklos nustatyta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka susipažįsta pasirašytinai.
11. Direktoriaus pavaduotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui už šiurkščius darbo pareigų pažeidimus gali grėsti atleidimas iš darbo. Darbo pareigų pažeidimus tiria darželio – mokyklos direktorius.

_________________________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 232 2877
El. paštas: rastine@vaduvos.vilnius.lm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vaduvos g. 14A
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.