Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

Skelbimo nr.: 60467
Skelbimo data: 2019-09-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
Pareigybės aprašymas:

I.Bendroji dalis

 1. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Pareigybės grupė – biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai.
 3. Pareigybės lygis – A2.
 4. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti bendruosius Centro išteklius, bendruosius reikalus, ūkinę veiklą ir prisidėti prie Centro tikslių ir uždavinių įgyvendinimo.
 5. Pareigybės pavaldumas Centro direktoriui.
 6. Direktoriaus pavaduotoją bendriesiems reikalams konkurso tvarka priima ir atleidžia Centro direktorius.
 7. Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams dirba su Centro darbuotojais ir socialiniais partneriais, o esant būtinybei su Centro klientais[1], kuriems būtinos konsultacijos Centro veiklos klausimais;

II. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

8.1. Išsilavinimas ir kvalifikacija:

8.1.1. Aukštasis universitetinis ekonominis išsilavinimas ir įgyta ekonomisto kvalifikacija.

8.2. Patirtis:

8.2.1. Ne mažesnė nei 5 – rių metų vadovaujamo ir/ar komandinio darbo patirtis;

8.2.2. Ne mažesnė nei 1– rių metų darbo su viešojo sektoriaus programų ir/ar ES finansuojamais projektais patirtis;

8.2.3. Ne mažesnė nei 1– rių metų Viešųjų pirkimų patirtis;

8.2.4. Ne mažesnė nei 1– rių metų pranešimų bendruomenei ir žiniasklaidai rengimo patirtis.

8.2.5. Mažesnė nei 1-rių metų savanorystė NVO ar savivaldybės įstaigoje ir / ar savanoriškos veiklos koordinavimas.

8.3. Privalumai:

8.3.1. Socialinių mokslų srities magistro kvalifikacinis laipsnis;

8.3.2. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

8.3.3. Žalingų įpročių neturėjimas.

8.4. Žinios, gebėjimai ir vertybės:

8.4.1. Žinios:

8.4.1.1. Labai geras Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą ir administravimą, LR vietos savivaldą bei viešąjį administravimą, žinojimas ir gebėjimas juos taikyti;

8.4.1.2. Labai geras lietuvių, oficialios raštų (raštvedybos) kalbos žinojimas ir gebėjimas ja naudotis ir ją taikyti;

8.4.1.3. Labai geras kompiuterinis raštingumas (WORD, EXCEL, POWERPOINT programos) ir gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis profesinėje veikloje

8.4.1.4. Labai geros bendravimo ir bendradarbiavimo žinios ir gebėjimas jas taikyti praktikoje;

8.4.1.5. Bent vienos užsienio kalbos mokėjimas (supratimas, kalbėjimas, rašymas) ne žemesnio nei B1 lygiu pagal Bendrųjų Europos kalbų matmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą.

8.4.2. Gebėjimai:

8.4.2.1. Mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškumas, pasirengimas intensyviam darbui;

8.4.2.2. Mokėjimas efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius ir kitus galimus išteklius, tvarkant bendruosius reikalus, ieškant rėmėjų centro socialinėms programoms ir/ar projektams įgyvendinti;

8.4.2.3. Gebėjimas rengti strateginius planus, programas ir projektus, atitinkančius juos finansuojančių organizacijų, ES ir kitų tarptautinių fondų, rėmėjų reikalavimus bei juos administruoti.

8.4.2.4. Mokėjimas dirbti savarankiškai, priimti organizacijai svarbius, teisingus ir teisėtus sprendimus ir užtikrinti jų įgyvendinimą;

8.4.2.5. Gebėjimas telkti darbuotojus bendrai veiklai ir skatinti jų socialinę atsakomybę;

8.4.2.6. Gebėjimas bendradarbiauti ir teikti pagalbą kolegoms;

8.4.2.7. Gebėjimas dirbti intensyviu darbo krūviu ir įveikti stresą;

8.4.2.8. Gebėjimas atsižvelgti į Centro darbuotojo ar socialinio partnerio individualumą, vadovautis jo poreikiais ir parinkti tokius darbo metodus, kurie geriausiai tiktų sprendžiant problemines situacijas;

8.4.2.9. Gebėjimas vadovauti darbo grupėms, komandoms, komisijoms ir užtikrinti kokybišką ir efektyvų šių grupių darbą.

8.4.3. Vertybės:

8.4.3.1. Gerbti Centro klientus, darbuotojus, socialinius ir vertinti kiekvieno iš jų unikalumą;

8.4.4. Būti empatišku, stengtis suprasti kiekvieną Centro klientą, darbuotoją, socialinį partnerį ir siekti jam padėti;

8.4.5. Vertinti visus Centro klientus, darbuotojus, socialinius partnerius vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;

8.4.6. Pasitikėti Centro klientu, darbuotoju, socialiniu partneriu, būti objektyviu, priimant sprendimus ir nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;

8.4.7. Sukurti bendradarbiavimo santykius Centre , įtraukiant visus padalinio darbuotojus į padalinio ir Centro veiklą;

8.4.8. Laikytis konfidencialumo, teikiant informaciją apie Centrą ir klientą, ir žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento ar viešuosius interesus.

9. Asmeninės savybės: pareigingumas, reiklumas sau ir kitiems, lojalumas, empatiškumas, tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas ir iniciatyvumas, lankstumas.

10. Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams savo darbe vadovaujasi LR teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų (pareigų) vykdymą, darbo, priešgaisrinės ir Centro vidaus tvarkos taisyklėmis bei šiais pareigybės nuostatais.

III. Funkcijos (pareigos):

1. Darbas, susijęs su Centro veiklos užtikrinimu ir strategijos įgyvendinimu:

11. Dalyvauti rengiant Centro strateginio plano ūkinės veiklos ir ekonomines dalis.

12. Dalyvauti rengiant programas, finansuojamas iš Savivaldybės, Valstybės biudžeto ir projektus, finansuojamus ES ir kitų tarptautinių fondų, o gavus finansavimą padėti juos įgyvendinti.

13. Bendradarbiauti su kitais Centro darbuotojais įgyvendinant Centro strategiją, su kitais Centro skyriais, miesto neįgaliųjų NVO bei kitų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais.

14. Palaikyti ryšius su žiniasklaidos, bendruomenės, rėmėjų ir potencialių rėmėjų atstovais ir bendradarbiaujančių organizacijų partnerių atsakingais asmenimis kompetencijų ribose.

15. Rengti pranešimus žiniasklaidai ir bendruomenei ir derinti juos su Centro direktore.

16. Kultūringai bendrauti su Centro klientais, darbuotojais ir socialiniais partneriais.

17. Atstovauti Centrą savo kompetencijos ribose.

2. Darbas, susijęs su bendrųjų reikalų organizavimu:

18. Informuoti Centro direktorių apie Centro strateginio plano vykdymo savalaikiškumą, iškilusius nesklandumus ir numatomus sprendimo būdus.

19. Informuoti Centro direktorių apie priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklių pažeidimus bei teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo savo kompetencijos ribose.

20. Laiku ir kokybiškai (atitinkančius raštvedybos taisyklių ir kitus reikalavimus) parengti žemiau nurodytas veiklos ir kitus planus, veiklos ir kitas ataskaitas bei kitus dokumentus ir pateikti juos derinti Centro direktoriui:

20.1. ADM kitų metų metinį planą ir pateikti jį administracijai Centre nustatyta tvarka;

20.2. ADM ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių ir metinės veiklos ataskaitos dalį, susijusią su pajamomis, išlaidomis, viešaisiais pirkimais, projektų ir sutarčių įgyvendinimu Centre nustatyta tvarka;

20.3. Centro kitų metų viešųjų pirkimų planą ir informuoti apie šio plano vykdymo savalaikiškumą, nesklandumus ir siūlomus sprendimo būdus;

20.4. konkurso sąlygas viešiesiems pirkimams įstatymo nustatyta tvarka ir juos vykdyti Centro direktoriui pavedus, organizuoti viešuosius pirkimus, kontroliuoti, kaip įsakymo tvarka paskirti pirkimų organizatoriai atlieka įvairius pirkimus.

20.5. raštų, susijusių su bendraisiais reikalais projektus;

20.6. ūkinių sutarčių projektus ir derinti juos Centro direktore nustatyta tvarka;

20.7. konkurso sąlygas supaprastintiems viešiesiems pirkimams pagal Viešųjų pirkimų plano terminus;

20.8. įsakymų dėl viešųjų pirkimų, priešgaisrinės ir civilinės saugos projektus.

20.9. Esant būtinumui ir kitus dokumentus.

21. Organizuoti mažos vertės pirkimus pagal patvirtintą viešųjų pirkimų planą, esant būtinybei derinti juos su Centro viešųjų pirkimų komisija;

22. Koordinuoti priešgaisrinę ir civilinę saugą centre ir užtikrinti LR teisės aktų laikymąsi šiose srityse.

23. Informuoti Centro darbuotojus apie įstaigos bendruosius reikalus ir supažindinti juos su naujais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Centro direktoriaus įsakymais, susijusiais su Viešaisiais pirkimais, Priešgaisrine ir Civiline sauga, Centre nustatyta tvarka ir terminais.

24. Teikti pasiūlymus, susijusius su Centro ūkinės veiklos poreikiu, rengiant Centro strateginį planą.

25. Užtikrinti Centro patikėjimo teise valdomų ir nuomojamų patalpų apsaugos sistemų savalaikį prijungimą prie Centrinės apsaugos sistemos.

26. Užtikrinti Centro materialinių vertybių apsaugą Centro patikėjimo teise valdomuose ir nuomojamose patalpose.

27. Užtikrinti priešgaisrinę ir civilinę saugą Centro patikėjimo teise valdomuose ir nuomojamose patalpose.

28. Informuoti Centro ADM apie Centro darbuotojų nekokybiškai atlikto darbo atvejus ir teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo.

29. Spręsti Centre iškilusias problemas kompetencijos ribose ir teikti pasiūlymus Centro direktoriui dėl problemų sprendimo ir veiklos kokybės užtikrinimo ir/ar gerinimo.

3. Darbas, susijęs su savęs tobulinimu

30. Pastoviai tobulinti kvalifikaciją pagal prioritetines kvalifikacijos kėlimo sritis Centre nustatyta tvarka.

31. Dalyvauti Centro ir jo partnerių organizacijų organizuojamose viešose diskusijose, apskrituose staluose, seminaruose ir konferencijose socialinės atskirties mažinimo, tolerancijos skatinimo ir kituose renginiuose socialiniams darbuotojams aktualiais klausimais.

4. Darbas, susijęs su kita veikla

32. Pavaduoti Centro direktorių, jam nesant darbe, visais Centro veiklos klausimais, Mero potvarkyje numatyta tvarka.

33. Teikti Centro darbuotojams metodinę pagalbą savo kompetencijos ribose.

34. Rengti paklausimus institucijoms ir atsakymus Centro veiklos klausimais kompetencijos ribose.

35. Aktyviai dalyvauti Centro vykdomoje veikloje.

36. Tausoti Centro turtą/lėšas ir užtikrinti efektyvų jų naudojimą.

37. Vykdyti kitas šiuose pareigybės nuostatuose nenurodytas užduotis Centro direktoriui nurodžius žodžiu ar raštu.

IV. Teisės:

  38. Tikrinti ir kontroliuoti kaip vykdomi Centro direktoriaus įsakymai ir kiti nurodymai.

  39. Siūlyti, kaip kokybiškiau ir efektyviau organizuoti Centro veiklą.

  40. Tikrinti teikiamų viešųjų socialinių paslaugų kokybę.

  41. Tikrinti darbuotojų darbo drausmę.

  42. Teikti pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo bei nuobaudų jiems skyrimo.

  43. Gauti informaciją iš kitų Centro padalinių, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos padalinių, kitų organizacijų ir institucijų socialinių paslaugų teikimo, ūkinės veiklos ir kitais klausimais.

  44. Gauti darbo priemones.

  45. Tobulinti savo kvalifikaciją, seminaruose, kursuose, stažuotėse ar studijose Centre nustatyta tvarka savo ir Centro lėšomis.

  46. Atstovauti Centrą savo kompetencijos ribose įvairiose institucijose.

  47. Gauti papildomą darbo užmokestį, t.y. priemokas/priedus ir kitas išmokas Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka bei gauti papildomą darbo užmokestį, jei jis numatytas laimėtų projektų biudžetuose.

  V. Atsakomybė

  48.Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams yra atsakingas:

  48.1. už kokybišką ir savalaikį pareigų, nurodytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą.

  48.2. už einamąją viešųjų pirkimų ir ūkinės veiklos finansų kontrolę;

  48.3. už paskesniąją finansų kontrolę, laikinai atliekant direktoriaus funkcijas;

  48.4. už duomenų apie klientus, darbuotojus konfidencialumą.

  49. Už netinkamą pareigų, nurodytų šiame pareigybės aprašyme vykdymą atsako LR Darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


  [1] Centro klientai - socialinės rizikos grupių asmenys, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, sergantys priklausomybės ligomis, besigydantys nuo jų ir kiti asmenys, kuriems sunku orientuotis socialinėje aplinkoje dėl ligos ar kitų aplinkybių.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
  Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 76
  Telefonas: 8 684 46127
  El. paštas: diana.stankaitiene@klaipedaspc.lt
  Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.