Ketvirtadienis, gruodžio 09 d.

Direktoriaus pavaduotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75320
Skelbimo data: 2021-11-25
Skelbimas galioja iki: 2021-12-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kultūros infrastruktūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
Pareiginės algos koeficientas: 14.26
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,524.02
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Informaciją apie konkursą teikia Administravimo skyriaus administratorė-personalo specialistė Laimutė Ruzguvienė, tel. 861845564, el. p. laimute.ruzguviene@kulturosic.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros infrastruktūros centro
direktoriaus 2020 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. Į-55


KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su socialinių, humanitarinių, technologijos arba menų mokslų studijų srities magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. gerai žinoti Centro struktūrą, darbo profilį ir specializaciją, vystymosi perspektyvas;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo, statybos, projektavimo ir kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą. strateginį planavimą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taktiškai bendrauti su žmonėmis;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą, formuluoti aiškias užduotis pavaldiems darbuotojams, gebėti spręsti Centro kompetencijai priskirtus klausimus, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą, analitiškai vertinti bei apibendrinti kuruojamos srities procesus;
4.7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis);
4.8. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja paveldotvarkos ir kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų įgyvendinimą, kultūros infrastruktūros būklės priežiūrą bei gerinimą;
5.2. siekdamas šio pareigybės aprašymo 5.1 papunktyje nurodytų veiklos tikslų, tiesiogiai kontroliuoja ir koordinuoja Centro Projektų valdymo tarnybos, Projektavimo priežiūros tarnybos ir Techninės priežiūros tarnybos veiklą, atsako už šių padalinių veiklos rezultatų pasiekimą, teikia siūlymus dėl procesų organizavimo ir veiklos tobulinimo;


5.3. atsižvelgdamas į 5.2 papunktyje nurodytų tarnybų vadovų siūlymus teikia Centro direktoriui įsakymo projektus dėl projektų vadovų, projektavimo vadovų ir techninės priežiūros projekto vadovų paskyrimo objektuose;
5.4. teikia apibendrintą informaciją pagal kompetenciją Centro direktoriui, rengiant paveldotvarkos programų ir infrastruktūros modernizavimo programų projektus, teikia siūlymus dėl lėšų perskirstymo programų įgyvendinimo metu;
5.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir pastabas, rengiant Centro veiklos planą, biudžetą, dalyvauja rengiant Centro veiklos ataskaitas;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant vidaus norminių aktų, raštų projektus, teikia išvadas dėl parengtų Centro direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektų;
5.7. nagrinėja savo kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
5.8. organizuoja kuruojamų klausimų nagrinėjimą, teikia išvadas ir siūlymus dėl šių klausimų sprendimo;
5.9. tvarko savo veiklos dokumentų apskaitą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.10. įgaliojus Centro direktoriui, atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.11. dalyvauja kitose Centro vykdomose programose, projektuose, organizuojamuose seminaruose, konferencijose bei kituose renginiuose;
5.12. pavaduoja Centro direktorių jo komandiruočių, atostogų ar nedarbingumo metu;
5.13. vykdo kitus Centro direktoriaus, su šiame pareigybės aprašyme nurodyta veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
________________
Susipažinau
________________________
( pareigos)
________________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
________________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 852193400
El. paštas:
Adresas: Vilnius, Šnipiškių g. 3 LT-09309
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.