Direktoriaus pavaduotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72297
Skelbimo data: 2021-07-20
Skelbimas galioja iki: 2021-08-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kretinga
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Direktoriaus pavaduotoją priima į darbą ir iš jo atleidžia, skiria darbo užmokestį progimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra pavaldus ir atskaitingas Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

5.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;

5.3. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės sprendimais ir įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, Darbo kodeksu, Progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais Progimnazijos lokaliniais dokumentais ir pareigybės aprašymu;

5.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Progimnazijos darbą, rengti projektus;

5.6. gebėti dirbti komandoje, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus Progimnazijos bendruomenės narių santykius, laikytis pedagoginės etikos normų;

5.7. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

5.8. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti kompiuteriu, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

5.9. griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO FUNKCIJOS

6. Prižiūri visų darbuotojų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.

7. Kuruoja Progimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinio ugdymo ir neformaliojo švietimo veiklą. Rūpinasi kokybišku ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, neformaliojo švietimo programų vykdymu.

7.1. sudaro ir koreguoja kuruojamų klasių pamokų ir neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštį, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių muzikos ir kūno kultūros užsiėmimų grafikus;

7.2. stebi, analizuoja ir vertina kuruojamų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pradinių klasių neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą, derina ir koordinuoja ilgalaikius planus;

7.3. koordinuoja kuruojamų sričių pasiruošimą saviraiškos renginiams, olimpiadoms, konkursams, kitiems renginiams;

7.4. reguliuoja ir optimizuoja mokinių mokymosi krūvius;

7.5. planuoja ir vykdo ugdomosios veiklos, pamokų, mokinių individualios pažangos stebėseną. Numato ugdymo proceso raidos ir kaitos kryptis;

7.6. inicijuoja tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą;

7.7. inicijuoja, planuoja ir vykdo mokymosi pagalbos teikimo kuruojamose klasėse, grupėse stebėseną;

7.8. vykdo kuruojamų dalykų mokytojų elektroninių dienynų pildymą, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą;

7.9. organizuoja ir koordinuoja kuruojamų klasių, grupių savarankišką mokymą(si) pavienio mokymosi forma, mokymą(si) namuose; nuotolinį mokymą;

7.10. vykdo tėvų pedagoginį švietimą;

7.11. teikia profesinę pagalbą kuruojamiems mokytojams pagalbos mokiniui specialistams, prižiūri, kaip vykdomi Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimai;

7.12. rūpinasi kuruojamų specialistų kvalifikacijos kėlimu, atestacija;

7.13. inicijuoja kuruojamų ugdymo programų, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

7.14. sudaro kuruojamų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, bibliotekininko darbo grafikus, pildo jų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

7.15. skiria metines užduotis ir vertina darbuotojų veiklą;

7.16. rūpinasi darbe nesančių kuruojamų specialistų vadavimu, pamokų ir grupių veiklų užimtumu;

7.17. bendradarbiauja, atliekant Progimnazijos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą.

7.18. organizuoja budėjimą Progimnazijoje;

7.19. rengia, tikslina, derina ir teikia atsakingam asmeniui Progimnazijos interneto svetainėje viešinimui skirtą informaciją pagal kuruojamas sritis;

7.20. rengia, tikslina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Kretingos rajono savivaldybei ir kitoms institucijoms;

7.21. organizuoja dalyvavimą projektinėje veikloje, ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą su kitomis ugdymo įstaigomis bei socialiniais partneriais;

7.22. dirba direktoriaus įsakymu sudarytose darbo grupėse, komisijose;

7.23. pavaduoja Progimnazijos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir kt. laikotarpiais;

7.24. pildo, tvarko ir saugoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui atsakomybei priskirtus dokumentus, paruošia juos tinkamam perdavimui į archyvą, tvarko Progimnazijos mokinių ir pedagogų duomenų registrus, teikia informaciją atsakingoms institucijoms;

7.25. atlieka kitas Progimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

8. Šias pareigas einantis darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias ar smurtą:

8.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;

8.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, Progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;

8.3. raštu informuoja patyrusio patyčias ar smurtą mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar įvykusias patyčias;

8.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar Progimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).

9. Šias pareigas einantis darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas informacijos:

9.1. esant galimybei, išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;

9.2. įvertina grėsmę mokiniui ir, esant poreikiui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar Progimnazijos darbuotojus, direktorių ar institucijas (policiją);

9.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;

9.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);

9.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:

10.1. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;

10.2. turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą;

10.3. už savo ir kuruojamų darbuotojų darbo tvarkos taisyklių, higienos reikalavimų vykdymą, už etikos ir moralės normų darbe ir visuomenėje laikymąsi.

11. Už pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 (626) 03480
El. paštas:
Adresas: Kretinga, Palangos g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.