Direktoriaus pavaduotoja(-s) ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72475
Skelbimo data: 2021-07-28
Skelbimas galioja iki: 2021-08-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Direktoriaus pavaduotoja(-s) ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

Vilniaus lopšelis – darželis ,,RASA“

(Kodas 190013055)

PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktorės Alvidos Nirkovos

2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 52

Vilniaus lopšeliO – darželiO ,,RASA“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 14

I. PAREIGYBĖ

1. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra priskiriamas vadovų grupei.

2. Pareigybės lygis: Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A lygio pareigybei.

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ ugdymo turinį, atitinkantį švietimo nuostatas.

4. Pavaldumas: Vilniaus lopšelio – darželio k,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  5. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

   5.1. ne žemesnis nei aukštasis universitetinis ar jam lygiavertis išsilavinimas;

   5.2. įgyta pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas, arba ne mažesnė nei kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtis ir švietimo vadybos kvalifikacinis laipsnis;

   5.3. ne mažesnė nei 1 metų vadovavimo asmenų grupei patirtis;

   5.4. kompiuterinio raštingumo kvalifikacija, atitinkanti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, remiantis Lietuvos respublikos visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto 1 priede nurodyta Bazinės kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programa;

   5.5. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;

   5.6. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių mokėjimas B1 kalbos lygiu;

   5.7. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas B1 kalbos lygiu.

    6. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

     6.1. lopšelio – darželio veiklos sritis, struktūrą;

     6.2. lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

     6.3. informacijos kaupimo, sisteminimo ir apibendrinimo bei išvadų rengimo principus ir metodus;

     6.4. švietimo ministerijos patvirtintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

     6.5. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas;

     6.6. bendravimo psichologijos pagrindus;

     6.7. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus;

     6.8. lopšelio – darželio tikslus, strategiją, finansines galimybes;

     6.9. lopšelio – darželio pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją, darbo organizavimo pragrindus;

     6.10. ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą;

     6.11. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus;

     6.12. darbo organizavimo tvarką;

     6.13. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

     7. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:

     7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

     7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

     7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

     7.4. darbo sutartimi;

     7.5. šiuo pareigybės aprašymu;

     7.6. kitais lopšelio – darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

     III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

     8. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka šias funkcijas:

     8.1. vadovauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesui lopšelyje – darželyje, atsako už kokybišką programų vykdymą;

     8.2. rengia, įgyvendina ir analizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, inicijuoja individualias, specialiąsias ugdymo programas, projektus, temines savaites;

     8.3. tiria, analizuoja ir vertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo lopšelio – darželio ugdomojo proceso priežiūrą, metodinės veiklos organizavimą lopšelyje – darželyje.

     8.4. organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planų, bendrųjų ir individualiųjų programų vykdymą, rengia ugdymo veiklos tvarkaraščius;

     8.5. teikia profesinę ir metodinę pagalbą auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai;

     8.6. stebi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą ir jį vertina;

     8.7. skatina auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauja ir organizuoja auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų atestaciją;

     8.8. vykdo vaiko teisės pažeidimų prevenciją ir informuoja suinteresuotas institucijas;

     8.9. organizuoja tėvų (globėjų) švietimą;

     8.10. koordinuoja lopšelio – darželio metodinę veiklą, kaupia metodinę literatūrą, švenčių scenarijus, projektus, renginių nuotraukas;

     8.11. kiekvieno auklėtojo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbą organizuoja pagal jo specialybę, kvalifikaciją ir darbo patirtį;

     8.12. kontroliuoja auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo drausmę ir reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių;

     8.13. prižiūri auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo planų sudarymą;

     8.14. dalyvauja lopšelio – darželio strateginio plano, metų veiklos programos rengime, teikia pasiūlymus ruošiant darbo tvarkos taisykles ir kitus lopšelio – darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja projektų svarstymą ir derina su lopšelio – darželio direktoriumi;

     8.15. rengia lopšelio – darželio mėnesio veiklos planą;

     8.16. kuria ir plėtoja lopšelio – darželio edukacinę aplinką;

     8.17. rūpinasi ugdymo priemonių įsigijimu, apskaita ir saugojimu. Atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos vaiko fizinei, emocinei, dvasinei, dorinei, protinei brandai;

     8.18. inicijuoja ir koordinuoja lopšelio – darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

     8.19. sudaro auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų mėnesinius darbo grafikus, rūpinasi pedagogų nekontaktinių (metodinių) valandų tinkamu panaudojimu;

     8.20. administruoja lopšelio – darželio vaikų, auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų duomenų bazę, užtikrina teikiamų duomenų teisingumą;

     8.21. rūpinasi lopšelio – darželio kultūra ir įvaizdžio formavimu, palankiu mikroklimato kūrimu;

     8.22. teikia lopšelio – darželio direktoriui siūlymus ir projektus dėl ugdymo kokybės gerinimo, auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, lopšelio – darželio veiklos gerinimo;

     8.23. laikosi konfidencialios informacijos slaptumo.

     V. atsakoMYBĖ

     9. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:

     9.1. jam patikėtų materialinių vertybių teisingą naudojimą;

     9.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos ir taisyklių laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;

     9.3. lopšelio – darželio veiklą ir jo rezultatus pagal numatytas veiklos sritis;

     9.4. bendradarbiavimu grįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą;

     9.5. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

     9.6. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;

     9.7. patikėtos informacijos išsaugojimą;

     9.8. teisingą darbo laiko naudojimą.

     9.9. darbo drausmės pažeidimus;

     9.10. žalą, padarytą lopšeliui – darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo;

     9.11. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų vykdymą.

     10. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

     11. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Rasa“ direktoriaus pavaduotojui ugdymui už darbo pareigų pažeidimus gali grėsti atleidimas iš darbo. Darbo pareigų pažeidimus tiria lopšelio – darželio direktorius.

     Vertinimo metodai:
     Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
     Pareigos:
     Vardas, Pavardė:
     Telefonas: 8 5 2618913
     El. paštas: rastine@rasa.vilnius.lm.lt
     Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Daukšos g. 15
     Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.