Direktoriaus

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 80609
Skelbimo data: 2022-06-22
Skelbimas galioja iki: 2022-07-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Pagėgių savivaldybės Kultūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Pagėgių savivaldybė
Pareigos: Direktoriaus
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Pagėgiai
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės

mero 2022 m. gegužės 16 d.

potvarkiu Nr. M1-37

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pagėgių savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) direktorius (toliau - Direktorius) yra biudžetinės įstaigos vadovas, kuris į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu, 5 metų kadencijai. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

2.Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI šias pareigas einančiam darbuotojui

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą, baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;

3.3 išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu;

3.4. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;

3.5. išmanyti Mažosios Lietuvos regiono kultūros savitumą;

3.6. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas ir (ar) projektus;

3.7. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;

3.8. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;

3.9. mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą;

3.10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.11. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3.12. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.13. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

3.14. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme;

3.15. turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į kultūros centro vadovo pareigas metu:

3.15.1. strateginio valdymo (gebėjimas formuoti kultūros centro strateginius veiklos tikslus, suderintus su valstybės ir (ar) savivaldybės prioritetais; inicijuoti ir valdyti pokyčius; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti kultūros centro veiklos kontekstą, priimti ir įgyvendinti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus veiklai tobulinti; skirti prioritetus priimant sprendimus; formuoti veiksmingus viešuosius ryšius ir partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis);

3.15.2. lyderystės (gebėjimas aiškiai perteikti kultūros centro viziją, misiją ir tikslus ir įkvėpti bei motyvuoti darbuotojus jų siekti; formuoti ir valdyti komandas; veiksmingai deleguoti užduotis darbuotojams ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą; kurti bendradarbiavimu pagrįstą kultūros centrų organizacinę kultūrą; kurti mokymuisi palankią aplinką, sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir tobulėti, atskleisti jų potencialą; ugdyti ir sukurti pozityvią darbo aplinką);

3.15.3. kultūros centrų struktūros, procesų, išteklių valdymo (gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti kultūros centro organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią kultūros centro veiklos kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; vertinti kūrybinio, meninio, edukacinio turinio kokybę, nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų kultūros centrui funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais).

Iii. šias pareigas einančio darbuotojo FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vadovauja Kultūros centrui ir jo struktūriniams teritoriniams padaliniams, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja jų veiklą, atsako už Kultūros centrui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

4.2. planuoja Kultūros centro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą;

4.3. tvirtina Kultūros centro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

4.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Kultūros centro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

4.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, darbo užmokestį;

4.6. tvirtina Kultūros centro darbuotojų pareigybių aprašymus, Kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisykles, atostogų, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

4.7. organizuoja Kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą;

4.8. puoselėja demokratinius Kultūros centro bendruomenės santykius, rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu;

4.9. analizuoja bendruomenės poreikius Kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių veiklos organizavimo klausimais ir teikia pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai; 4.10. vadovauja Kultūros centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui ir jų įgyvendinimui; 4.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

4.12. organizuoja Kultūros centro buhalterinę apskaitą, teikia Savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui tvirtinti Kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinius, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas, organizuoja Kultūros centro metinės išlaidų sąmatos projekto rengimą;

4.13. teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Kultūros centro nuostatų papildymus ir pakeitimus;

4.14. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

4.15. atstovauja Kultūros centrui kitose valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose;

4.16. palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis sprendžiant klausimus, susijusius su Kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių veikla;

4.17. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms kultūros programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

4.18. inicijuoja Kultūros centro vidaus auditą;

4.19. vykdo kitus Savivaldybės mero nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

____________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 844157240
El. paštas:
Adresas: Pagėgių sav. Pagėgių m. Jaunimo g. 3
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.