Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43328
Skelbimo data: 2020-01-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.40
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. VP-119

DIDŽIŲJŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ STEBĖSENOS IR KONSULTAVIMO DEPARTAMENTO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KONSULTAVIMO skyriaus

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento (toliau – Departamentas) Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus (toliau – Departamento skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Departamento skyriaus funkcijas, susijusias su didžiųjų mokesčių mokėtojų (toliau – mokesčių mokėtojai) mokestinių prievolių vykdymo stebėsena ir komunikavimo veiksmų atlikimu, siekiant įgyvendinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) strateginius tikslus ir VMI prie FM Lietuvos Respublikos norminiais aktais suteiktas teises ir pareigas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – mokesčių administravime.

IV. specialieji REIKALAVIMAI šias pareigas EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį verslo ir vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos ar teisės krypčių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų ar ekonomikos srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą, bei mokėti juos taikyti praktikoje;

4.4. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

4.5. turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą bei savarankiškai priimti sprendimus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. skatinant savanorišką mokesčių mokėjimą, kuruoja priskirtus mokesčių mokėtojus, atlikdamas nuolatinę mokesčių mokėtojų mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo, taip pat mokestinių nepriemokų / permokų susidarymo stebėseną ir priežiūrą bei teikdamas pasiūlymus dėl rizikos lygiui adekvačios poveikio priemonės taikymo, rinkdamas, kaupdamas, sistemindamas ir vertindamas informaciją apie kuruojamus mokesčių mokėtojus ir su jais susijusius asmenis, galinčius daryti įtaką kuruojamų mokesčių mokėtojų veiklai, identifikuodamas rizikas, galimus mokesčių vengimo atvejus;

5.2. siekiant įgyvendinti efektyvų mokesčių administravimą, analizuoja kuruojamų mokesčių mokėtojų atžvilgiu taikomas mokestinių prievolių užtikrinimo priemones ir rengia su tuo susijusias išvadas ir pasiūlymus, teikia pasiūlymus dėl prioritetinių kontrolės sričių;

5.3. siekiant užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą,nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), keisti pagrindinių priemonių nusidėvėjimo normatyvus, atsargų nurašymo metodą, nustatyti kitą mokestinį laikotarpį, pratęsti konsignacijos prekių saugojimo terminą;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus atleisti nuo baudų ir delspinigių mokėjimo, siekiant tinkamai atlikti mokesčių administratoriui pavestas funkcijas;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka mokesčių mokėtojų mokestinius tyrimus ir operatyvius patikrinimus;

5.6. pagal Departamento skyriaus kompetenciją rengia atsakymus kitoms institucijoms kuruojamų mokesčių mokėtojų atžvilgiu, siekiant įgyvendinti Departamento skyriui pavestas funkcijas;

5.7. užtikrinant tinkamą mokesčių administratoriaus funkcijų vykdymą, teisės aktų nustatyta tvarka duoda mokesčių mokėtojui privalomus vykdyti nurodymus;

5.8. pagal Departamento skyriaus kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, siekiant užtikrinti tinkamą atsakomybės priemonių taikymą;

5.9. nagrinėja ir vertina iš užsienio valstybių nustatyta tvarka gautus paklausimus ir pranešimus, užtikrinant efektyvų keitimąsi informacija;

5.10. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose su mokesčių mokėtojais, juos atstovaujančiais asmenimis ir organizacijomis, siekdamas padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas;

5.11. pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų skundus ir pranešimus, rengia sprendimus;

5.12. siekiant efektyvaus bendradarbiavimo, pagal Departamento skyriaus kompetenciją teikia paaiškinimus, išvadas, pasiūlymus bei kitokią informaciją kitiems Departamento skyriams ir kitiems VMI prie FM administracijos padaliniams ir funkciniams padaliniams bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms;

5.13. Departamento skyriaus vedėjo, Departamento ar VMI prie FM vadovybės pavedimu dalyvauja kitų VMI prie FM administracijos ar funkcinių padalinių darbe;

5.14. kaupia, sistemina ir analizuoja dokumentus, informaciją bei žinias, reikalingas Departamento skyriaus uždaviniams spręsti;

5.15. nagrinėja VMI prie FM duomenų bazėse kaupiamą informaciją, būtiną mokesčių administravimui;

5.16. Departamento skyriaus vedėjo nurodyta tvarka ir terminais teikia ataskaitas apie atliktą darbą, siekiant vertinti Departamento skyriaus veiklą;

5.17. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

_________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.