Šeštadienis, gegužės 18 d.

Didžiasalio seniūnijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56616
Skelbimo data: 2023-07-03
Skelbimas galioja iki: 2023-07-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Didžiasalio seniūnijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.80
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,264.80
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIDŽIASALIO SENIŪNIJOS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. personalo valdymas;
4.2. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia teisės aktų projektus personalo klausimais;
6.2. Tvarko seniūnijos raštvedybą.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis.
12. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
14. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.
15. Rengia ir teikia informaciją vidutinio sudėtingumo personalo valdymo klausimais.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.
17. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
18. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Tvarko gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
22. Supažindina darbuotojus ir darbuotojus, dirbančius pagal Užimtumo didinimo programą, su įvadine darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei saugos ir sveikatos instrukcija darbo vietoje, pildo darbuotojų saugos ir sveikatos registracijos žurnalą.
23. Atlieka seniūno funkcijas seniūno atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
24. Pildo seniūnijos darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių pagal Užimtumo didinimo programą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius „1C organizacija“ programoje.
25. Tvarko seniūnijos dokumentus (registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, kontroliuoja jų vykdymą, tvarko bylas, sudaro dokumentacijos bylų planus, registrų sąrašus, perduoda bylas archyvui ir kt.)..
26. Tvarko seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, vykdo seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų apskaitą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis;
28.2. organizuotumas - 2 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 2 lygis;
28.5. komunikacija - 3 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 2 lygis.
30. Profesinė kompetencija:
30.1. dokumentų valdymas - 2 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Stasė Rimkevičienė
Telefonas: 85 2196819
El. paštas: stase.rimkeviciene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.