Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 89536
Skelbimo data: 2023-07-11
Skelbimas galioja iki: 2023-07-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 7.80
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,450.80
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: Įstaiga siūlo:
bazinį darbo užmokestį nuo 1450,80 EUR iki 1636,80 EUR (bruto), priklausomai nuo profesinio darbo patirties;
prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis;
lankstų darbo grafiką su galimybe dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
asmeninio tobulėjimo galimybes viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės srityje;
draugišką kolektyvą.
Pareigybės aprašymas:
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti buhalterinį, apskaitos, ekonominį, finansinį, matematinį, verslo studijų krypties išsilavinimą arba ne mažesnę nei 2 metų profesinio darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityse.
3. išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčio apskaitą, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, mokėjimas dirbti Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS) būtų privalumas;
5.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;
6 . mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

Darbo užmokesčio apskaitos specialistas vykdo šias funkcijas:

1.apskaičiuoja priskirtų viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei;
2. apskaičiuoja priskirtų Užsakovų autoriams autorinius atlyginimus, pagal autorinėse sutartyse nurodytas sąlygas ir mokėjimo tvarką;
3. sudaro ir teikia įvairias ataskaitas susijusias su darbo užmokesčiu Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui:
4. rengia suderinimo aktus su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
5. suformuoja priskirtų Užsakovų darbuotojų darbo užmokesčio bei kitų išmokų skaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščius ir nustatytu terminu juos pateikia Užsakovui;
6. rengia priskirtų Užsakovų darbuotojų darbo užmokesčio pažymas pagal pareikalavimą;
7. tvarko priskirtų Užsakovų darbuotojų asmenines darbo užmokesčio korteles kompiuterinėje darbo užmokesčio apskaitos programoje, jas pasirašo ir perduoda Užsakovui saugojimui;
8. tikrina Užsakovų pateiktų darbo užmokesčio apskaitos dokumentų teisingumą ir pateikimą laiku;
9. savo kompetencijos ribose atlieka Užsakovų finansų kontrolę;
10. pagal kompetencijas konsultuoja Užsakovus darbo užmokesčio ir su juo susijusios apskaitos, klausimais;
11. atlieka kitas pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas .
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37068565431
El. paštas: info@kba.lt
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. T. Masiulio g. 10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.