Civilinių bylų skyriaus Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45128
Skelbimo data: 2020-08-31
Konkursą inicijuojanti įstaig: Šiaulių apygardos teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Civilinių bylų skyriaus Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Šiaulių apygardos teismo
2020 m. birželio 30 d.
Teismo kanclerio įsakymas Nr. V-92
 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO
CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo skyriaus pirmininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. metodinės ir praktinės pagalbos įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo klausimais ir bylą rengiant nagrinėti teismo posėdyje teiskimas teisėjams.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.
7. Nuasmenina procesinius dokumentus.
8. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
9. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
10. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).
11. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
13. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiui rengia civilinių bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias problemas, teikia išvadas..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – teisė (arba).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
15.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
15.2. organizuotumas - 3 lygis;
15.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
15.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
15.5. komunikacija - 3 lygis.
16. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
16.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
17. Profesinė kompetencija:
17.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.