Cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44072
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO CHEMINĖS, BIOLOGINĖS IR RADIACINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atsargų valdymo departamento Cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS) naudojamų cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos vadybos bei pasirašytų sutarčių administravimo funkcijoms atlikti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – materialinių vertybių valdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. gerai išmanyti ir gebėti pritaikyti savo darbe teisės aktus, NATO, Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus, reglamentuojančius cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos techninius reikalavimus, šios įrangos vadybos procesus KAS;
4.3. žinoti KAS struktūrą;
4.4. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
4.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus;
4.6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
4.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gauti.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir vykdo KAS naudojamų cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos (toliau – įranga) bei su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, priėmimo procesus;
5.2. kaupia, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamos įrangos ir atsargų kainą, rinką, technologijas ir teikia ją Skyriaus vedėjui;
5.3. teikia su KAS įsigijimų planavimu ir jam reikalingu biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją Skyriaus vedėjui;
5.4. teisės aktų nustatyta tvarka planuoja įsigyjamų atsargų kainas, atnaujina finansinių išteklių valdymo informacinėje sistemoje normatyvinę bazę;
5.5. rengia paraiškas dėl Skyriaus kompetencijai priskirtos įrangos, atsargų ir paslaugų pirkimo inicijavimo;
5.6. rengia pirkimo sutarčių tiekimo ir finansavimo grafikus;
5.7. analizuoja KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo įranga ir atsargomis poreikį, jų įsigijimui skirtas lėšas, rengia Skyriaus kompetencijai priskirtos įrangos KAS centralizuotų pirkimų planą ir teikia jį su Skyriaus vedėju;
5.8. pasirašius pirkimo–pardavimo sutartis, kontroliuoja sutarčių užsakymų vykdymą, tiekimo periodiškumą, lėšų panaudojimą ir teikia duomenis Skyriaus vedėjui;
5.9. kontroliuoja centralizuotai perkamos įrangos ir atsargų lėšų panaudojimą pagal programas, funkcijas, priemones ir kiekvieną ketvirtį teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų tikslinimo;
5.10. inicijuoja komisijų, atsakingų už įsigyjamų cheminės, radiacinės ir biologinės (toliau- ABC) apsaugos priemonių ir įrangos atitiktį techninėms specifikacijoms ir kitiems sutartyse numatytiems reikalavimams, sudarymą;
5.11. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja įsigyto turto priėmimo komisijų darbe ir rengia dokumentus, susijusius su komisijos darbu;
5.12. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja pirkimų, vykdomų per NATO įsigijimų ir paramos agentūrą (angl. NSPA) , sutarčių vykdymą;
5.13. rengia, tobulina, derina ir teikia tvirtinti įsigyjamų ABC apsaugos priemonių, įrangos, atsargų ir paslaugų technines specifikacijas, patvirtintas technines specifikacijas teikia Techninių specifikacijų katalogą administruojančiam padaliniui;
5.14. rengia suplanuotos įrangos, skirtos patenkinti KAS operacinius reikalavimus, vystant pajėgumus ar KAS gebėjimus, įsigijimo alternatyvų techninį ir finansinį įvertinimą ir teikia jį Skyriaus vedėjui;
5.15. rengia gamintojams paklausimus dėl informacijos pateikimo (angl. Request for information);
5.16. analizuoja įsigijimų rezultatus ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
5.17. dalyvauja vertinant KAS institucijoms ir jų padaliniams priskirtos ABC įrangos ir atsargų būklę bei tinkamumą naudoti;
5.18. dalyvauja rengiant metodinius nurodymus ir kitą dokumentaciją ABC apsaugos priemonių standartizacijos klausimais, analizuoja su ABC įrangos eksploatacija susijusius standartus ir koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;
5.19. inicijuoja ir rengia teisės aktus, susijusius su Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos veiklos procesais sutarčių valdymo ir kontrolės srityje;
5.20. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją Skyriaus vedėjui dėl viešųjų pirkimų metu tiekėjų pasiūlytų aukštesnių nei perkančiosios organizacijos suplanuotų kainų;
5.21. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Radžiūnaitė
Telefonas: 8 5 2196823
El. paštas: jurgita.radziunaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.