Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62701
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.96
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 7 d.

įsakymu Nr. A-59

CENTRINIO APSKAITOS SKYRIAUS ATSKAITOMYBĖS POSKYRIO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Centrinio apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) Atskaitomybės poskyrio (toliau – poskyris) specialistas yra darbuotojas, priskiriamas prie specialistų grupės.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Specialistas pavaldus poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);

4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti savarankiškas, pareigingas, darbštus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

5.1. tikrinti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos buhalterinės apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą ir apskaitos registrų sudarymą;

5.2. tikrinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą ir apskaitos registrų sudarymą;

5.3. analizuoti skyriaus tvarkomus Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinės apskaitos registrus, sisteminti duomenis ir rengti ataskaitas;

5.4. sudaryti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarpines ir metines finansines ataskaitas;

5.5. teikti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir atlikti tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS pagal finansų ministro įsakymu patvirtintą konsolidavimo kalendorių;

5.6. paruošti skelbti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės iždo tarpinius ir metinius finansinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kontroliuoti, kaip ataskaitų rinkiniai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje;

5.7. bendradarbiauti ir keistis informacija tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo ir kitais skyriaus veiklos klausimais su Savivaldybės įstaigomis, Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, rengti raštus, nagrinėti pareiškėjų prašymus, skundus ir atsakyti į juos, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

5.8. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pažeidimą, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų nevykdymą;

6.2. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, pavestų užduočių neatlikimą ar netinkamą atlikimą;

6.3. Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių pažeidimą;

6.4. klaidingos informacijos teikimą;

6.5. netinkamą spaudų saugojimą ir jų naudojimą ne pagal paskirtį.

7. Šias pareigas einantis darbuotojas už darbo pareigų pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn, už Savivaldybei padarytą materialinę žalą gali būti traukiamas materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatytais atvejais gali būti traukiamas baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

_________________________


Informacija apie įstaigą: Kauno miesto savivaldybės administracija
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 37 422438
El. paštas: savivaldybe@kaunas.lt
Adresas: Laisvės al., 96, LT 44251 Kaunas
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.