Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnysis buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73503
Skelbimo data: 2021-09-13
Skelbimas galioja iki: 2021-09-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnysis buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,150.50
Darbo vieta (miestas): Lazdijai
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr. 10V-290CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖ1. Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis buhalteris yra Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartį specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų (toliau – Projektų) valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos ir kitų lėšų buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;

4.3. mokėti:

4.3.1. valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;

4.3.2. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS5. Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:

5.1. tvarko Projektų buhalterinę apskaitą (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo) vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

5.2. perveda lėšas pagal sudarytas finansavimo sutartis savivaldybės finansuojamų programų vykdytojams;

5.3. teikia Projektų ES ir kitų organizacijų lėšomis finansuojamų investicijų projektų apskaitą pagal kiekvieną Projektą atskirai, rengia reikalingas ataskaitas paramos davėjams ir kitoms institucijoms;

5.4. kartu su Projekto vadovu rengia mokėjimo prašymų finansinę dalį Projekto lėšoms gauti;

5.5. ruošia mokėjimo nurodymus susijusius su Projektų įgyvendinimu;

5.6. tvarko Projektų ilgalaikio, trumpalaikio turto, gautinų ir mokėtinų sumų, finansavimo sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sukauptų pajamų, sąnaudų sąskaitų registrų apskaitą;

5.7. teikia informaciją dėl finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir pateikimo į VSAKIS;

5.8. atlieka Projektų lėšų poreikio apskaičiavimą (planavimą);

5.9. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

5.10. užtikrina buhalterinių dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.11. konsultuoja besikreipiančius asmenis ir savivaldybės darbuotojus pagal savo kompetenciją;

5.12. bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;

5.13. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo-vyr. buhalterio kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 318 66108
El. paštas: info@lazdijai.lt
Adresas: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.