Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97690
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Druskininkų savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Druskininkų savivaldybės administracija
Pareigos: Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,07
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1910,38
Darbo vieta (miestas): Druskininkai
Informacija apie įstaigą: Druskininkų savivaldybės administracija - biudžetinė viešojo administravimo įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytą veiklos reglamentavimą.
Informacija apie įstaigą www.druskininkusavivaldybe.lt

Kviečiame Jus prisijungti prie Druskininkų savivaldybės administracijos komandos.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą
https://www.druskininkusavivaldybe.lt/aktualijos/skelbimai

Druskininkų savivaldybės administracija Jums siūlo:
• Darbą profesionalioje, draugiškoje komandoje;
• Galimybę realizuoti savo žinias ir gebėjimus, profesinius iššūkius;
• Darbo užmokesčio perspektyvas atsižvelgiant į darbo patirtį, kompetenciją ir veiklos rezultatus. Darbo užmokestį - Nuo 1300 Eur (atskaičius mokesčius);
• Sveikatos draudimą.

Prioritetas kandidatams, turintiems Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pirkimų specialisto pažymėjimą.

Atsakingas asmuo Inga Gudavičienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (+370 313) 40 121, el. p. inga.gudaviciene@druskininkai.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V35-1023

(Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus

2024 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V35-484

redakcija)

CENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) pareigybė, priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti:

3.1.1. ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.1.2. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, civilinius teisinius santykius, asmens duomenų apsaugą, Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;

3.3. mokėti:

3.3.1. analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

3.3.2. dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu MS Office programų paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

3.4. sugebėti:

3.4.1. rengti dokumentus viešųjų pirkimų klausimais savo vykdomų funkcijų srityje;

3.4.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

3.4.3. atstovauti skyriui Savivaldybės ir kitose institucijose savo atliekamų funkcijų srityje.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas(įsipareigojant asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai - laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą):

4.1. laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešųjų pirkimų srityje;

4.2. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;

4.3. padeda pagal kompetenciją rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus;

4.4. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų fondų ir programų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

4.5. rengia:

4.5.1. prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus, atsakymų į tiekėjų pretenzijas projektus bei kitą su viešųjų pirkimų vykdymu susijusią informaciją bei dokumentaciją;

4.5.2. vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, informacinius pranešimus ir teikia juos arba organizuoja jų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – tarnyba);

4.5.3. raštų, paklausimų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

4.5.4. pagal kompetenciją viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus;

4.6. vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras tarnybos direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka;

4.7. administruoja Savivaldybės administracijos paskyrą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

4.8. teisės aktų nustatyta tvarka įkelia viešųjų pirkimų informaciją ir duomenis į CVP IS;

4.9. atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu;

4.10. dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos darbe;

4.11. rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, tarnybai ir kitoms įstaigoms;

4.12. analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia skyriaus vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;

4.13. Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentus;

4.14. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių atsakingus darbuotojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;

4.15. dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo grupių ar komisijų veikloje taip pat kitų komisijų, darbo grupių posėdžiuose bei pasitarimuose viešųjų pirkimų klausimais;

4.16. nagrinėja nukreiptus paklausimus ir prašymus savo vykdomų funkcijų srityje bei teikia dėl jų siūlymus ir išvadas;

4.17. teikia informaciją:

4.17.1. skyriaus vedėjui, skyriaus vedėjo pavaduotojui - apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras;

4.17.2. Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, skyriaus vedėjui, skyriaus vedėjo pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;

4.18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

4.19. vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas.

_______________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-313) 51233
El. paštas: info@druskininkai.lt
Adresas: Vilniaus al.18, LT-66119 Druskininkai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.