Centralizuotas vidaus audito skyrius Vidaus auditorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97713
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Centralizuotas vidaus audito skyrius Vidaus auditorius
Pareiginės algos koeficientas: 1,18
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2106,77
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Ieškome naujo komandos nario (-ės) - Centralizuoto vidaus audito skyriaus Vidaus auditoriaus (-ės)

Kurkime Vilnių kartu!

Prisijungus prie komandos:

• Atliksite vidaus audito proceso planavimą;
• Rengsite vidaus audito darbo dokumentus ir vidaus audito ataskaitas;
• Rengsite teisės aktus, susijusius su vidaus auditu;
• Dalyvausite vidaus audito ataskaitos projekto aptarimuose;
• Vykdysite poauditinę veiklą.

Ko tikimės iš Jūsų?

• Turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, vadybos arba finansų studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ir/arba turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
• Esate susipažinęs (-usi) su vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
• Išmanote Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas bei mokate dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Mes siūlome:

• įdomų, prasmingą darbą vienoje didžiausių ir moderniausių viešojo sektoriaus įstaigų Vilniuje;
• profesionalių ir draugiškų kolegų kolektyvą;
• mentoriaus pagalbą pirmaisiais darbo mėnesiais;
• laisvą darbo grafiką (pasirenkant darbo pradžios ir pabaigos laiką) bei galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
• sveikatos draudimą;
• "Vilniečio" kortelę arba vietą automobiliui požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje;
• vieną laisvą apmokamą dieną per mėnesį;
• apmokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus


Darbo užmokestis: pareiginės algos koeficientas 1,18 (2106,77 Eur neatskaičius mokesčių).

Vilniaus miesto savivaldybė administracija – tai organizacija puoselėjanti nediskriminacinę kultūrą, kurioje mes vertiname įvairovę ir užtikriname lygias galimybes visiems darbuotojams, nepaisant jų amžiaus, lyties, rasės, religijos, negalios ar seksualinės orientacijos.

Inga Alimovienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Organizacijos vystymo grupė
Projekto vadovė
Mob. tel. 8 604 51547
Tel. 8 5 211 25 12
El. p. inga.alimoviene@vilnius.lt
Pareigybės aprašymas:
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VIDAUS AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (CVAS-5)


I. PAREIGYBĖ

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vidaus auditorius (241104) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vidaus auditas.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. atitikti bent vieną iš reikalavimų:
5.1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, vadybos arba finansų studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
5.1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
5.2. būti susipažinusiam su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, vietos savivalda bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. atlieka viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą – nepriklausomą ir objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą;
6.2. atlikdamas vidaus auditą, tikrina ir vertina audituojamų subjektų veiklą, siekiant vidaus audito tikslų;
6.3. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su vidaus auditu, projektus arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su vidaus auditu susijusius dokumentus;
6.4. dalyvauja vidaus audito ataskaitos projekto aptarimuose su audituojamų subjektų vadovais, prireikus aptarimus organizuoja;
6.5. rengia teisės aktų projektus ir kitus su stebėsena ir (ar) analizės vykdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su stebėsena ir (ar) analize susijusių dokumentų rengimą;
6.6. rengia ir teikia konsultacijas valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;
6.7. rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą;
6.8. stebėtojo teisėmis gali dalyvauti viešojo juridinio asmens organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;
6.9. apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
6.10. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
6.11. planuoja vidaus audito procesą: atlieka vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustato rizikos veiksnius bei audituotinas sritis; rengia vidaus audito plano ir programos projektą ir teikia jį vidaus audito tarnybos vadovui tvirtinti;
6.12. rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;
6.13. atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą;
6.14. tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą;
6.15. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.
6.16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
________________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 85 2112616
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.