Buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62671
Skelbimo data: 2020-01-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kuosinės socialinės globos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 7.20
Pareigybės aprašymas:

KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Kuosinės socialinės globos namų (toliau – Globos namai) buhalterio pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (specialisto).

2. Pareigybės lygis – A2

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. turėti 3 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;

3.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja planuojant lėšų poreikį Globos namų vykdomoms programoms įgyvendinti, rengiant bei tikslinant metinius biudžeto projektus;

4.2. sudaro ir tikslina vykdomų programų sąmatas;

4.3. užtikrina Globos namams skiriamų lėšų apskaitą;

4.4. rengia ketvirtines ir metines finansines ataskaitas bei užtikrina jų pateikimą;

4.5. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priskirtų programų lėšų panaudojimą, teikia ją lobos namų direktoriui ir suinteresuotoms institucijoms;

4.6. rengia darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius;

4.7. saugo dokumentus, susijusius su priskirtų programų lėšų panaudojimu, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

4.8. dalyvauja rengiant, tobulinant ir įgyvendinant Globos namų finansų kontrolės ir valdymo taisykles;

4.9. analizuoja teisės aktų, susijusių su biudžeto ir finansiniais klausimais, projektus;

4.10. Globos namų direktoriaus pavedimu dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;

4.11. dalyvauja rengiant kitų strateginių dokumentų projektus;

4.12. užtikrina finansinių–ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

4.13. rengia priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui;

4.14. nustačius lėšų ir materialinių vertybių trūkumą ar grobimą, nedelsiant informuoja globos namų direktorių, perduoda dokumentus kompetentingoms institucijoms;

4.15. atsako už finansų kontrolę;

4.16. vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą;

4.17. esant tarnybiniam būtinumui pavaduoja kitus Globos namų darbuotojus;

4.18. vykdo kitus Globos namų direktoriaus pavedimus.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Globos namų direktoriui.

SUSIPAŽINAU

Buhalteris

.....................................................

(parašas)

.....................................................

(vardas, pavardė)

.....................................................

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 852756925
El. paštas:
Adresas: Vilniaus r. sav. Didžiosios Kuosinės k. Didžiosios Kuosinės g. 20
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.