Buhalteris, 2 etatai

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 83205
Skelbimo data: 2022-10-11
Skelbimas galioja iki: 2022-10-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos rajono švietimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos rajono švietimo centras
Pareigos: Buhalteris, 2 etatai
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Gargždai
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,45 - 9,2 ribose, nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.
Pareigybės aprašymas:

KLAIPĖDOS RAJONO ŠVIETIMO CENTROCENTRALIZUOTOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos rajono švietimo centro (toliau – Švietimo centras) centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) buhalterio pareigybė yra priskiriama specialistų

pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;

4.3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti apskaitos darbo užduotis, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, ES struktūrinių fondų projekto administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Buhalteris atlieka šias funkcijas:

5.1. Tvarko priskirtos srities buhalterinę apskaitą:

5.1.1. Planavimo – vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektų ir sąmatų parengimą, rengia visų finansavimo šaltinių įstaigų sąmatas ir jų projektus pagal valstybės funkcijas, programas, priemones, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir asignavimų valdytojus pagal nustatytus terminus. Teikia duomenis į buhalterinės apskaitos ir kitas informacines sistemas, kurie yra susiję su sąmatomis, jų projektais ar kitą su planavimu susijusią informaciją. Su atsakingais asmenimis derina asignavimų planus, paskirstymą pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ir jų paskirstymą ketvirčiais. Atlieka sąmatų keitimo procedūras, parengia pažymas apie asignavimų keitimą ir kitus dokumentus susijusius su sąmatų keitimu. Teikia informaciją biudžetinių įstaigų vadovams biudžeto planavimo ir vykdymo klausimais;

5.1.2. Darbo užmokesčio apskaitos – vadovaujantis teisės aktais, apskaičiuoja įstaigų darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas susijusias su darbo užmokesčiu, iš jų išskaičiuoja priklausančius išskaitymus. Sutikrina duomenų teisingumą ir suformuoja mokėjimo paraiškas, sudaro pervedimų į banką sąrašus ir atsiskaitymo lapelius darbuotojams. Apskaičiuoja ir perveda priskirtų biudžetinių įstaigų autoriams autorinius atlyginimus, pagal autorinėse sutartyse nurodytas sąlygas ir mokėjimo tvarką. Sudaro ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui teisės aktais patvirtintas ir nustatytas formas bei deklaracijas. Teikia kitus dokumentus, susijusius su darbo užmokesčiu;

5.1.3. Apskaitos - vykdo priskirtų biudžetinių įstaigų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus apskaitos informacinėse sistemose. Priima priskirtų biudžetinių įstaigų pateiktus apskaitos dokumentus, įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje, juose užfiksuotus duomenis registruoja informacinėse sistemose, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį ir teikia skyriaus vedėjui. Rengia ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, atsargų, ūkinio inventoriaus, gautinų ir mokėtinų sumų sąrašus, informaciją apie atliktų gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo rezultatus ir kitą reikalingą inventorizacijai atlikti informaciją, sutikrina priskirtų biudžetinių įstaigų pateiktus inventorizavimo aprašus su apskaitos duomenimis ir remdamasis vadovų sprendimu, registruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje. Apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas bei ilgalaikio turto nuomą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir terminais perveda į savivaldybės biudžetą, tvarko atstatomų lėšų bei atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras. Ruošia ir teikia mokėjimo paraiškas, rengia priskirtų biudžetinių įstaigų bankų mokėjimo nurodymus elektroninėje banko sistemoje;

5.2. Tvarko priskirtų projektų (pagal kiekvieną projektą atskirai) ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų buhalterinę apskaitą lėšų finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų Europos Sąjungos paramos priemonių, užsienio valstybių, valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių pagal nustatytas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles, sistemina ir teikia duomenis apie šių lėšų įplaukas ir išmokas;

5.3. Rengia priskirtų biudžetinių įstaigų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais, teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, ir teikia jas skyriaus vedėjui ir priskirtų biudžetinių įstaigų vadovams pasirašyti;

5.4. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje teikia priskirtų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis, eliminavimo informaciją ir atlieka viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio derinimo operacijas;

5.5. Rengia ir teikia priskirtų biudžetinių įstaigų apskaitos informaciją, kuri ruošiama naudojantis apskaitos registrais, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų valdytojams ir pagal priskirtų biudžetinių įstaigų kreipimąsi ‒ kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

5.6. Teikia apskaitos duomenis, reikalingus Skyriaus aiškinamiesiems raštams pridedamiems prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, parengti, siekiant, kad laiku ir teisingai būtų sudaryti finansinių ataskaitų rinkiniai;

5.7. Atlieka priskirtų biudžetinių įstaigų biudžeto ir kitų lėšų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių finansų kontrolę ir informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus galimus pažeidimus;

5.8. Tvarko saugotinus (laikino saugojimo) priskirtų biudžetinių įstaigų apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas ir teisės aktų numatytais terminais perduoda saugoti priskirtoms biudžetinėms įstaigoms;

5.9. Rengia ir teikia informaciją ir pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;

5.10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą;

5.11. Laikinai vykdo kito Skyriaus specialisto funkcijas jo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir pan. metu, skyriaus vedėjo pavedimu;

5.12. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir vedėjo pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

5.13. Vykdo Respublikos vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 488 "Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarko aprašo patvirtinimo" VI skyriuje numatytas funkcijas.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 864645
El. paštas:
Adresas: Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Kvietinių g. 30
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.