Buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73502
Skelbimo data: 2021-09-13
Skelbimas galioja iki: 2021-09-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Pareigos: Buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,345.20
Darbo vieta (miestas): Kaišiadorys
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO CENTRALIZUOTOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS

BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

4. Pareigybės paskirtis – apskaičiuoti priskirtų biudžetinių įstaigų (toliau – įstaigos) darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas, komandiruotės išlaidas bei užregistruoti šias operacijas buhalterinės apskaitos programoje; rengti ataskaitas, deklaracijas ir pažymas susijusias su darbo užmokesčio lėšų panaudojimu.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų, apskaitos ar verslo ir vadybos krypties išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

5.3. būti susipažinęs ir savo veikloje mokėti taikyti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę, finansinę ir mokestinę apskaitą, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.4. išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės principus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. skaičiuoja priskirtų įstaigų darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas;

6.2. apskaičiuoja valstybinio socialinio draudimo bei gyventojų pajamų mokesčius, kitus išskaitymus iš darbo užmokesčio;

6.3. registruoja ūkines operacijas buhalterinės apskaitos programoje;

6.4. atlieka komandiruočių išlaidų apskaitą;

6.5. teikia mokėjimo paraiškas piniginėms lėšoms užsakyti į atsiskaitomąsias sąskaitas pagal programas, funkcijas, priemones ir išlaidų straipsnius priskirtų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui, kitoms su darbo užmokesčiu susijusioms išmokoms, komandiruočių išlaidoms;

6.6. atlieka darbo užmokesčio mokėjimus į darbuotojų nurodytas banko sąskaitas;

6.7. registruoja apskaitos sistemoje nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokesčių rezervą;

6.8. teikia pranešimus apie apdraustuosius, kuriems valstybinis socialinis draudimas prasidėjo arba baigėsi, pranešimus išmokai skirti (ligos, motinystės-tėvystės, slaugai), pranešimus apie apdraustuosius socialiniu draudimu per ataskaitinį laikotarpį;

6.9. parengia valstybinės mokesčių inspekcijos, statistikos departamento bei kitų suinteresuotų valstybinių institucijų reikalaujamos formos ataskaitas ar pažymas ir pateikia teisės aktų nustatytais atvejais;

6.10. pildo darbuotojų „Asmens sąskaitų“ korteles;

6.11. rengia darbo užmokesčio priskaitymo suvestines, teikia kitą informaciją, reikalingą biudžeto vykdymo bei finansinėms ataskaitoms sudaryti;

6.12. pagal poreikį rengia darbuotojams pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas ir išskaičiuotus mokesčius;

6.13. atlieka einamosios finansų kontrolės procedūras;

6.14. tikrina ir kontroliuoja, ar apskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio bei kitų išmokų duomenys atitinka pirminius apskaitos dokumentus, ar apskaitos registrų duomenys atitinka Didžiosios knygos atitinkamos buhalterinės sąskaitos duomenis;

6.15. pavaduoja kitą skyriaus buhalterį, vykdantį analogiškas (panašias) funkcijas, jam laikinai negalint eiti pareigų.

7. pagal kompetenciją darbuotojas vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

________________________


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-346) 51982
El. paštas:
Adresas: Kaišiadorys, V. Kudirkos g. 12C
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.