Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (Koef. - 6,4 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42115
Skelbimo data: 2019-08-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (Koef. - 6,4 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr.VK-39


BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Savivaldybės administracijos veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą, užtikrinti ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą pagal patvirtintas programos sąmatas, kontroliuoti Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo ir apskaitos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą finansų ir apskaitos arba ekonomikos krypties;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę bei pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
4.5. būti susipažinęs su Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
5.2. vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą pagal nustatytus biudžeto išlaidų klasifikacijos straipsnius, sąskaitas bei valstybės priskirtas funkcijas:
5.2.1. registruoja apskaitos registruose ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas ir kt.);
5.2.2. rengia finansavimo paraiškas lėšoms gauti;
5.2.3. vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus;
5.2.4. sudaro ir nustatytais terminais teikia Finansų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;
5.2.5. sudaro ir nustatytais terminais teikia Finansų skyriui mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;
5.2.6. sudaro ir nustatytais terminais teikia Finansų skyriui finansavimo sumų pažymas;
5.2.7. kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą;
5.2.8. teikia ministerijoms ir kitoms institucijoms, kuruojančioms valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, finansines ataskaitas bei kitą reikalingą informaciją;
5.3. tikrina Savivaldybės biudžeto lėšų banko sąskaitoje atliktų operacijų teisingumą, sudaro apskaitos registrus;
5.4. išrašo ir pateikia sąskaitas pagal sudarytas patalpų nuomos ir kitas sutartis, kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
5.5. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius programinio biudžeto sudarymo klausimais;
5.6. kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis Skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms;
5.7. rengia atsakymus į raštus ir paklausimus savo kompetencijos klausimais;
5.8. kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę bei kitokią informaciją, kurios reikia Skyriaus darbui organizuoti;
5.9. priima ir sutikrina finansines ataskaitas, gautas iš įstaigų ir organizacijų pagal apskaitomų lėšų paskirtį.
5.10. kontroliuoja pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį buhalterį apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus, teikia pasiūlymus dėl jų šalinimo;
5.11. tvarko banko lėšų judėjimo atsiskaitomose sąskaitose apskaitą.
5.12. nesant Skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ar kt. metu) atlieka Skyriaus vedėjui- vyriausiajam buhalteriui priskirtas funkcijas;
5.13. vykdo paskesniąją finansų kontrolę, sudaro finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.14. įgyvendina Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus Skyriuje;
5.15. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
5.16. vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais atlieka apskaitos duomenų suvedimą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
5.17. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui.

_______________
Susipažinau
___________________________
(parašas)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt