Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95485
Skelbimo data: 2024-04-17
Skelbimas galioja iki: 2024-05-02 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 0,88
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1571,15
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą: Informacija apie įstaigą – interneto svetainėje www.joniskis.lt
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai apie skelbiamą konkursą:
Kanceliarijos skyriaus personalo specialistė
Kristina Šutkienė
Mob. +370 682 10 412, el. p. kristina.sutkiene@joniskis.lt
Pareigybės aprašymas:
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris (toliau – buhalteris) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Buhalteris turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties ekonomikos, apskaitos, finansų, vadybos ar verslo administravimo srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų krypties ekonomikos, apskaitos, finansų, vadybos ar verslo administravimo srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir Savivaldybės biudžetų sudarymą, vykdymą, biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą, finansinę atskaitomybę;
3.3. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3.4. išmanyti finansinių dokumentų įforminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinęs su Savivaldybės administracijos finansinės apskaitos organizavimo tvarka;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
3.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Buhalteris vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko būsto pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka apskaičiuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį būstams pritaikyti neįgaliesiems, rengia ir pateikia paraišką dėl lėšų poreikio, patvirtinus biudžetą sudaro išlaidų sąmatas ir atsiskaito Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
4.2. tvarko socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto apskaitą ir atsiskaito Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
4.3. tvarko išmokų neįgaliesiems valstybės biudžeto lėšų apskaitą ir atsiskaito Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
4.4. tvarko apmokėjimo už socialinės globos paslaugas iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų, kompensacijų apskaitą;
4.5. tvarko apskaitą renovuojamų daugiabučių, kuriuose yra Savivaldybės administracijai priklausančių socialinių butų ir kurių administravimą atlieka paskirtas administratorius;
4.6. tvarko išieškotinų sumų už padarytą žalą apskaitą;
4.7. tvarko aplinkosaugos programos apskaitą;
4.8. tvarko jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos lėšų apskaitą;
4.9. rengia ir formuoja memorialinius orderius Nr. 2 (būstų pritaikymo neįgaliesiems, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems, aplinkosaugos programos, vietos bendruomenių savivaldos, jaunimo vasaros užimtumo, vietinės rinkliavos gautos iš fizinių ir juridinių asmenų Luminor Bank AS ir UAB „Perlas Finance“), Nr. 6 (aplinkosaugos programos, būstų pritaikymo neįgaliesiems, kompensacijų), Nr. 7, Nr. 22;
4.10. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui administruojamų projektų, aplinkosaugos programos mokėjimo paraiškas lėšų gavimui;
4.11. metinės inventorizacijos metu, remiantis pagal panaudos sutartis perduoto turto sąrašais, parengia ir išsiunčia panaudos gavėjams raštus, kontroliuoja inventorizacijos aprašų-sutikrinimo žiniaraščių gavimą iš panaudos gavėjų;
4.12. registruoja Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriuje parengtus siunčiamuosius dokumentus;
4.13. registruoja gautus dokumentus, įsakymus, sutartis, kitus raštus;
4.14. priima iš Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų dokumentus į Buhalterinės apskaitos skyriaus archyvą ir esant reikalui juos išduoda;
4.15. tvarko dokumentus, esančius Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus archyve, paruošia juos naikinti;
4.16. rengia ir tikslina nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus dokumentacijos planą;
4.17. organizuoja ir atlieka Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus viešųjų pirkimų procedūras;
4.18. tvarko balansinių sąskaitų Nr. 228, 2293, 68, 70, 82, 83, 87, 88, analitinę apskaitą ir kas mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais Didžiojoje knygoje ir finansinės apskaitos programoje;
4.19. rengia ir teikia informaciją, reikalingą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) tarpusavio operacijų derinimui.
5. Buhalteris derina savo veiksmus su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėju bei vykdo kitus Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus pagal kompetenciją.

_______________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 426 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.