Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75260
Skelbimo data: 2021-11-29
Skelbimas galioja iki: 2021-12-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 6.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,062.00
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris (toliau – buhalteris) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Buhalterio pareigybė yra reikalinga atsargų, vietinių ir valstybinių rinkliavų apskaitai tvarkyti.
4. Buhalterio yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Buhalteris turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties ekonomikos, apskaitos, finansų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų krypties ekonomikos, apskaitos, finansų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės biudžetų sudarymą, vykdymą, biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą, finansinę atskaitomybę;
5.3. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
5.4. išmanyti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinęs su savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Buhalteris vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko atsiskaitymų su darbuotojais ir kitais asmenimis už telefoninius pokalbius apskaitą;
6.2. tvarko delspinigių, netesybų apskaitą;
6.3. išrašo pirkėjams sąskaitas faktūras;
6.4. išduoda įgaliojimus, automobilių kelionės lapus ir juos registruoja išdavimo žurnaluose;
6.5. tvarko atskaitingų asmenų, išskyrus savivaldybės administracijos tarybos narių, lėšų apskaitą;
6.6. tvarko valstybinių ir vietinių rinkliavų (išskyrus vietinę rinkliavą už atliekų surinkimą) apskaitą;
6.7. tvarko atsargų (medžiagų, maisto produktų, medikamentų, kuro, atsarginių dalių, atsargų skirtų parduoti) apskaitą, pajamuoja atsargas, formuoja ir kontroliuoja nurašymo aktus;
6.8. formuoja memorialinius orderius Nr. 8, Nr. 8 a, Nr. 12, Nr. 15, Nr. 18, Nr. 18 a, Nr. 21;
6.9. rengia ir pildo tarpines ir metines finansines atskaitomybes, susijusias su jo formuojamais memorialiniais orderiais;
6.10. tvarko balansinių sąskaitų Nr. 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 202, 205, 206, 207, 226, 227, 229 (išskyrus 2293001, 2293003, 2297211 ir 2297213), 73, 74 ir nebalansinės sąskaitos Nr. 0240001 analitinę apskaitą ir kas mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais Didžiojoje knygoje ir buhalterinės apskaitos programoje LABBIS;
6.11. rengia ir teikia savivaldybės administracijos Finansų skyriui administruojamų projektų mokėjimo paraiškas;
6.12. rengia ir teikia informaciją, reikalingą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) tarpusavio operacijų derinimui;
6.13. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
7. Buhalteris vykdo kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus pagal kompetenciją.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Buhalterį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Buhalteris yra atsakingas už:
9.1. jam pavestų funkcijų vykdymą, teisingą apskaitą;
9.2. dokumentų tinkamą naudojimą ir teisingumą;
9.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą buhalteris atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Buhalterio veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Keičiantis darbuotojui, buhalterio žinioje esantys dokumentai perduodami pagal aktą.
13. Buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
14. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
_________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 426) 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.