Biuro administratorius (-ė). Darbo užmokestis: 1161 Eur Brutto

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63365
Skelbimo data: 2020-02-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vyriausybės strateginės analizės centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Biuro administratorius (-ė). Darbo užmokestis: 1161 Eur Brutto
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRO

BIURO ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyriausybės strateginės analizės centro (toliau – Centras) Biuro administratorių į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia, atlyginimą nustato, sudaro rašytinę darbo sutartį Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

2. Biuro administratorius priimamas dirbti pagal darbo sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais dokumentais.

3. Biuro administratorius tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

II. TIKSLAS

4. Biuro administratoriaus pareigybė reikalinga Centro bendrųjų funkcijų, įskaitant raštvedybos, korespondencijos, informacijos srautų užtikrinimui.

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Turėti aukštąjį išsilavinimą.

6. Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo įstaigų administravimo srityje patirtį.

7. Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais raštvedybą, archyvų

tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, personalo dokumentų administravimą, viešuosius pirkimus.

8. Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

9. Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

10. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą bei valdyti pokyčius.

11. Išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo, tarnybinio protokolo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

12. Tvarko Centro raštvedybą ir korespondenciją, valdo informacijos srautus.

13. Tvarko Centro gaunamų ir siunčiamų dokumentų, direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų registraciją, informacijos srautų paskirstymą ir pildo atitinkamas duomenų bazes.

14. Sudaro bei tvarko Centro bylų nomenklatūrą, bylų apyrašus bei apskaitą, tvarko Centro archyvą.

15. Derina ir tvarko direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes.

16. Protokoluoja Centro posėdžius bei, esant poreikiui, kitus Centre organizuojamus susirinkimus ir susitikimus.

17. Organizuoja Centro lankytojų, klientų ir svečių priėmimą.

18. Organizuoja Centro darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis.

19. Vykdo mažos vertės pirkimų procedūras, padeda Viešųjų pirkimų komisijai paruošti dokumentus ir organizuoti viešuosius pirkimus.

20. Vykdo Centre esančių materialinių vertybių priežiūrą.

21. Tvarko su inventorizacija susijusius dokumentus.

22. Pagal kompetenciją rengia ataskaitas ir planus.

23. Savo kompetencijos ribose vykdo su Personalo administravimu susijusias užduotis.

24. Vykdo pagal kompetenciją kitus Centro direktoriaus arba jo įgalioto asmens pavedimus.

IV. ATSAKOMYBĖ

25. Biuro administratorius atsako už šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų kokybišką bei savalaikį vykdymą, darbo drausmę, Centro darbo tvarkos taisyklių

laikymąsi, pavedimų vykdymą.

26. Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Biuro administrtorius atsako Centro darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Goštauto g. 9
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.